AKD heeft DSW succesvol bijgestaan in het door de curator van Ciran ingestelde cassatieberoep

8 februari 2023

DSW en revalidatie-instelling Ciran, althans de curator van Ciran, hebben tot aan de Hoge Raad geprocedeerd over de vraag of Ciran behandelingen wel mocht declareren als medisch specialistische zorg. Omdat DSW de betaling van de declaraties opschortte, heeft Ciran onder andere DSW in rechte betrokken en betaling van de declaraties gevorderd. DSW heeft in reconventie terugbetaling van reeds betaalde declaraties gevorderd.

De rechtbank heeft in conventie de vorderingen van Ciran afgewezen en in reconventie de vorderingen van DSW gedeeltelijk toegewezen. Het hof heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

In cassatie draaide het onder andere over de vraag of het hof op juiste en begrijpelijke wijze had beslist dat de door Ciran geleverde zorg niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan multidisciplinaire medisch-specialistische revalidatiezorg.

De Hoge Raad besliste op 27 januari 2023 dat het hof is uitgegaan van het juiste toetsingskader voor de beantwoording van de vraag of de door Ciran geleverde zorg kan worden aangemerkt als zorg zoals revalidatieartsen die plegen te bieden, en daarmee als medisch-specialistische revalidatiezorg. Dat het hof bij deze beoordeling heeft verwezen naar het criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’, doet daaraan niet af. Dat geldt te meer nu de criteria ‘plegen te bieden’ en ‘stand van de wetenschap en praktijk’ elkaar kunnen overlappen, aangezien bij beide criteria de richtlijnen van de beroepsgroep een rol kunnen spelen, aldus de Hoge Raad.

Het team van AKD bestond uit Dennis van Tilborg (in de feitelijke instanties) en Nadine Groeneveld (in cassatie).

Lees meer: