Aangekondigde wetswijziging onderwijshuisvesting: IHP en MJOP worden verplichte kost

 19 april 2023 | Blog

Elke gemeente moet straks een Integraal Huisvestingsplan (‘IHP’) opstellen. Ook van schoolbesturen wordt iets verwacht. De wetgever wil dat schoolbesturen minstens eens in de vier jaren op basis van een bouwkundige inspectie een Meerjarenonderhoudsplan ('MJOP') vaststellen voor het onderhoud van de/het schoolgebouw(en). Waar moet het IHP en een MJOP uit bestaan? Lees hierover in dit blog.

Verplicht Integraal Huisvestingsplan

Een IHP is een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting die in samenspraak tussen gemeenten en schoolbesturen opgesteld wordt. Veel gemeenten werken al met een IHP. Sterker nog, in veel gemeenten wordt aan het IHP in de praktijk meer belang toegekend dan aan het jaarlijks vast te stellen huisvestingsprogramma (‘HVP’). Het IHP heeft alleen nog geen wettelijke status. Het is daarom ook geen besluit waartegen bezwaar en beroep kan worden gemaakt. Dit gaat veranderen met de voorgestelde plannen. Er komt een wettelijke basis voor het IHP.

Gemeenteraden moeten straks elke vier jaar een IHP vaststellen. Er moet wel eerst een op overeenstemming gericht overleg (‘OOGO’) met de schoolbesturen zijn gevoerd. Eventueel kan de Onderwijsraad om advies over het IHP gevraagd worden. Het spreekt voor zich dat het jaarlijkse HVP in lijn moet zijn met het vastgestelde IHP. De keuzes in het IHP zijn dus in belangrijke mate bepalend voor de uiteindelijk in het HVP (al dan niet) toe te kennen huisvestingsvoorzieningen.

In het IHP moet in ieder geval het volgende staan:

  • de huisvestingsvoorzieningen voor de komende vier jaar;
  • de beoogde beleidsdoelen voor de onderwijshuisvesting in relatie tot de prognose van het aantal leerlingen in de gemeente;
  • een beslissing over nieuwbouw of renovatie voor schoolgebouwen ouder dan 40 jaar;
  • een (kwalitatief) overzicht van de bestaande gebouwvoorraad in de gemeente. In dit overzicht moet per schoolgebouw een aantal verplichte gegevens staan, zoals de bouwtechnische staat, de verwachte levensduur en duurzaamheid van het gebouw en de plannen voor het gebouw in de periode van twaalf jaar die volgt op de IHP-periode van vier jaar.
Verplicht Meerjarenonderhoudsplan

Ook schoolbesturen moeten aan de slag. Ze moeten elke vier jaren op basis van een bouwkundige inspectie een MJOP vaststellen voor het onderhoud van de/het schoolgebouw(en).

Het MJOP moet ingaan op de onderhoudswerkzaamheden voor de volgende vier jaar (welk jaar wordt het uitgevoerd en wat gaat het kosten en hoe wordt het betaald). Daarnaast komt in het MJOP te staan welke onderhoudswerkzaamheden het schoolbestuur in de twaalf jaar na de periode waarop het MJOP betrekking heeft wil laten uitvoeren.

Het is verstandig om het MJOP te herzien vóór een nieuw IHP. Schoolbesturen moeten het MJOP voorafgaand aan het OOGO over het IHP ter kennisgeving delen met de deelnemers aan dat OOGO.

Niet nieuw, wel belangrijk!

Wij schreven in ons eerste blog ‘Onderwijshuisvesting: verandert er nu wel of niet iets met de aangekondigde wetswijziging’ al: de aangekondigde wetswijziging zal in de praktijk niet veel nieuws brengen. Een IHP wordt nu al vaak opgesteld. Voor MJOP’s lijkt dat in mindere mate het geval. Met de wetswijziging komt er een wettelijke plicht om dit te doen. Het is belangrijk dat er ook een verplicht ingrediëntenlijstje voor het IHP en MJOP komt. De nu nog bestaande vrijblijvendheid valt weg. Bereid je hier dus goed op voor en ga na of de huidige IHP’s en MJOP’s nog wel voldoen aan de beoogde wettelijke voorschriften.

Elke gemeente moet straks een Integraal Huisvestingsplan (‘IHP’) opstellen. Ook van schoolbesturen wordt iets verwacht. De wetgever wil dat schoolbesturen minstens eens in de vier jaren op basis van een bouwkundige inspectie een Meerjarenonderhoudsplan ('MJOP') vaststellen voor het onderhoud van de/het schoolgebouw(en). Waar moet het IHP en een MJOP uit bestaan? Lees hierover in dit blog.

Verplicht Integraal Huisvestingsplan

Een IHP is een langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting die in samenspraak tussen gemeenten en schoolbesturen opgesteld wordt. Veel gemeenten werken al met een IHP. Sterker nog, in veel gemeenten wordt aan het IHP in de praktijk meer belang toegekend dan aan het jaarlijks vast te stellen huisvestingsprogramma (‘HVP’). Het IHP heeft alleen nog geen wettelijke status. Het is daarom ook geen besluit waartegen bezwaar en beroep kan worden gemaakt. Dit gaat veranderen met de voorgestelde plannen. Er komt een wettelijke basis voor het IHP.

Gemeenteraden moeten straks elke vier jaar een IHP vaststellen. Er moet wel eerst een op overeenstemming gericht overleg (‘OOGO’) met de schoolbesturen zijn gevoerd. Eventueel kan de Onderwijsraad om advies over het IHP gevraagd worden. Het spreekt voor zich dat het jaarlijkse HVP in lijn moet zijn met het vastgestelde IHP. De keuzes in het IHP zijn dus in belangrijke mate bepalend voor de uiteindelijk in het HVP (al dan niet) toe te kennen huisvestingsvoorzieningen.

In het IHP moet in ieder geval het volgende staan:

  • de huisvestingsvoorzieningen voor de komende vier jaar;
  • de beoogde beleidsdoelen voor de onderwijshuisvesting in relatie tot de prognose van het aantal leerlingen in de gemeente;
  • een beslissing over nieuwbouw of renovatie voor schoolgebouwen ouder dan 40 jaar;
  • een (kwalitatief) overzicht van de bestaande gebouwvoorraad in de gemeente. In dit overzicht moet per schoolgebouw een aantal verplichte gegevens staan, zoals de bouwtechnische staat, de verwachte levensduur en duurzaamheid van het gebouw en de plannen voor het gebouw in de periode van twaalf jaar die volgt op de IHP-periode van vier jaar.
Verplicht Meerjarenonderhoudsplan

Ook schoolbesturen moeten aan de slag. Ze moeten elke vier jaren op basis van een bouwkundige inspectie een MJOP vaststellen voor het onderhoud van de/het schoolgebouw(en).

Het MJOP moet ingaan op de onderhoudswerkzaamheden voor de volgende vier jaar (welk jaar wordt het uitgevoerd en wat gaat het kosten en hoe wordt het betaald). Daarnaast komt in het MJOP te staan welke onderhoudswerkzaamheden het schoolbestuur in de twaalf jaar na de periode waarop het MJOP betrekking heeft wil laten uitvoeren.

Het is verstandig om het MJOP te herzien vóór een nieuw IHP. Schoolbesturen moeten het MJOP voorafgaand aan het OOGO over het IHP ter kennisgeving delen met de deelnemers aan dat OOGO.

Niet nieuw, wel belangrijk!

Wij schreven in ons eerste blog ‘Onderwijshuisvesting: verandert er nu wel of niet iets met de aangekondigde wetswijziging’ al: de aangekondigde wetswijziging zal in de praktijk niet veel nieuws brengen. Een IHP wordt nu al vaak opgesteld. Voor MJOP’s lijkt dat in mindere mate het geval. Met de wetswijziging komt er een wettelijke plicht om dit te doen. Het is belangrijk dat er ook een verplicht ingrediëntenlijstje voor het IHP en MJOP komt. De nu nog bestaande vrijblijvendheid valt weg. Bereid je hier dus goed op voor en ga na of de huidige IHP’s en MJOP’s nog wel voldoen aan de beoogde wettelijke voorschriften.