Alle postaanbieders kunnen aantonen dat een processtuk tijdig is ingediend

4 augustus 2020 | Blog

"Wacht niet tot het laatste moment met het indienen van een bezwaar- of (hoger) beroepschrift"

De termijn voor het indienen van een bezwaar- of (hoger) beroepsschrift bedraagt zes weken. In het bestuursrecht geldt de zogenaamde verzendtheorie: als je binnen de termijn een processtuk verzendt, dan wordt het als tijdig ingediend beschouwd. Tot voor kort hanteerde de bestuursrechter als uitgangspunt dat alleen met een stempel van PostNL kon worden aangetoond dat het bezwaar- of (hoger) beroepschrift op tijd verzonden is. Dat is nu anders, aldus de Centrale Raad van Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook de stempels van andere postaanbieders die zich bij de ACM hebben aangemeld kunnen voortaan als bewijs dienen. Het is te verwachten dat ook de andere rechters die in hoogste instantie over bestuursrechtelijke geschillen oordelen – het College van beroep voor het bedrijfsleven en de Hoge Raad – deze lijn zullen volgen, omdat de lijn uit Europese rechtspraak voortvloeit.

Wat gebeurt er als je te laat een processtuk indient?

Omdat de Awb de termijnen voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift dwingend voorschrijft, wordt daaraan strikt de hand gehouden. Is een bezwaar- of beroepschrift niet binnen zes weken na de bekendmaking van het bestreden besluit ontvangen, dan heeft dat aanzienlijke consequenties. Zo mist men niet alleen de boot naar de bestuursrechtelijke rechtsbescherming (niet-ontvankelijkverklaring), maar krijgt een besluit tevens formele rechtskracht en wordt het (in beginsel) onaantastbaar. Het is dus van groot belang dat je een bezwaar- of (hoger) beroepschrift tijdig verzendt en ervoor zorgt dat je achteraf kunt aantonen dat je dat binnen de termijn hebt gedaan. Maar hoe bewijs je dat je iets tijdig hebt verzonden?

Oude lijn: alleen de verzending door PostNL geldt als bewijs

Artikel 6:9, tweede lid, Awb bepaalt dat een bezwaarschrift bij verzending per post tijdig is ingediend, indien het vóór het einde van de termijn ter post is bezorgd en het niet later dan een week na de afloop van de termijn is ontvangen. Voorheen hanteerde de bestuursrechter de lijn dat alleen de verzending van een bezwaar- of (hoger) beroepschrift via Post NL gold als geldige verzending per post in de zin van artikel 6:9, tweede lid, Awb. Daarmee kon alleen met een stempel van PostNL worden aangetoond dat een bezwaar- of beroepschrift op tijd was ingediend. De keuze van de markt om gebruik te maken van andere aanbieders (zoals Sandd of Falk Post) werd daarmee beperkt. Dat leidde ertoe dat Post NL een soort monopolypositie toekwam bij postregistratiesystemen.

Koerswijziging

Twee van de hoogste bestuursrechters (ECLI:NL:CRVB:2020:1207 en ECLI:NL:RVS:2020:1682) hebben deze lijn onlangs gewijzigd (overigens liep de rechtbank Den Haag hierin écht voorop). Dit gebeurde naar aanleiding van een arrest van het Hof van Justitie van 27 maart 2019 (ECLI:EU:C:2019:260) in de zaak Pawlak. In de Poolse Postwet werd het aanbieden van een poststuk bij de aangewezen postdienst gelijkgesteld met de indiening van dat stuk bij de rechterlijke instantie. Het Hof bepaalde dat het Europese recht zich daartegen verzet. Omdat de Nederlandse regeling vergelijkbaar was, lag het voor de hand dat de hoogste Nederlandse bestuursrechter haar rechtspraak ook zou moeten gaan aanpassen.

En dat gebeurde. Eerst de CRvB en nu ook de Afdeling hebben bepaald dat onder de verzending per post in de zin van artikel 6:9, tweede lid, Awb niet langer uitsluitend wordt verstaan de verzending via PostNL. Een bezwaar- of hoger beroepschrift is voortaan tijdig ingediend als het voor het einde van de door een bij het ACM aangemelde postaanbieder ter post bezorgd, mits het een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Tot slot

Hoe verzeker je dat het stuk binnen de termijn per post is ontvangen? Een bezwaar- of (hoger) beroepschrift bij verzending per post is tijdig ingediend, als het vóór het einde van de termijn ter post is bezorgd het niet later dan een week na de afloop van de termijn is ontvangen. Bewijs voor en tijdige bezorging per post kan voortaan niet alleen worden geleverd met een stempel van PostNL, maar ook met een stempel van een andere bij de ACM aangemelde postaanbieder. De (bekende) les is in ieder geval om hiervoor niet tot het laatste moment voor het indienen van een bezwaar- of (hoger) beroepschrift te wachten.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven