Beperking in exploitatieplan kan belemmering vormen onteigening; het vervolg. De Hoge Raad spreekt.

8 juli 2019 | Blog

Een exploitatieplan kan in de weg staan aan onteigening, als de regels daaruit in de weg staan aan de realisatie van het plan waarvoor onteigend wordt, maar dit geldt niet voor elke regel uit het exploitatieplan.

In ons blog van vorige maand attendeerden wij op de conclusie van de AG van 10 mei 2019 in een procedure waarin een eigenaar zich verzette tegen de vervroegde onteigening van zijn perceel. De percelen zijn niet binnen de in het exploitatieplan vastgestelde termijn bouwrijp gemaakt. Volgens de eigenaar kon de gemeente de werkzaamheden waarvoor onteigend werd niet uitvoeren en ontbrak daarom de noodzaak tot (vervroegde) onteigening. De rechtbank wees het noodzaak-verweer af: realisering van het bestemmingsplan is het doel en de juridische grondslag voor onteigening en niet het uitvoering geven aan regels van een exploitatieplan. Op 28 juni 2019 wees de Hoge Raad arrest in deze zaak.

Hoge Raad volgt de visie van de Advocaat-Generaal: niet elke regel uit een exploitatieplan staat aan onteigening in de weg.
De AG concludeerde dat een exploitatieplan een belangrijke rol kan spelen bij de vraag of er een onteigeningsnoodzaak is. Zo kan het niet voldoen aan de regels uit een exploitatieplan tot gevolg hebben dat een beroep op zelfrealisatie van een eigenaar wordt afgewezen. Ook kan een exploitatieplan in de weg staan aan het verlenen van een omgevingsvergunning waardoor een plan niet kan worden uitgevoerd. Dit alles kan ertoe leiden dat (de noodzaak tot) onteigening ontbreekt.

Een onteigening hoeft echter niet op elke strijdigheid met een exploitatieplan te stranden omdat niet iedere strijdigheid even zwaar weegt, aldus de AG en concludeert tot verwerping van het cassatieberoep. De Hoge Raad volgt dit. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven