De uitgebreide regels over commerciële garanties bij consumentenkoop

31 augustus 2021 | Blog

Commerciële garanties conform de nieuwe consumentenregels

Op 16 februari 2021 is het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud ingediend (‘Wetsvoorstel’). Dit Wetsvoorstel implementeert de EU-richtlijn verkoop goederen (2019/771) (‘Richtlijn verkoop goederen’) en de EU-richtlijn levering digitale inhoud (2019/770) (hierna samen de ‘Richtlijnen’). Met de inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud wordt de wettelijke regeling over commerciële garanties bij consumentenkoop uitgebreid. De rechten van de consument worden versterkt ten opzichte van de koper of producent.

In dit artikel lees je meer over wat een commerciële garantie is, welke informatie het garantiebewijs in ieder geval dient te bevatten en de verplichte wijze van verstrekking van de garantie aan de consument.

Wetsvoorstel
De Richtlijnen die het Wetsvoorstel implementeert maken deel uit van het geheel van Europese richtlijnen op het terrein van consumentenbescherming en dienden uiterlijk op 1 juli 2021 geïmplementeerd te zijn in de Nederlandse wetgeving. De Richtlijnen zijn van dwingend recht en dat betekent dat de handelaar en verkoper niet ten nadele van de consument (koper) kunnen afwijken. De Richtlijnen tezamen zien op overeenkomsten die digitale inhoud, digitale diensten en goederen betreffen, ongeacht het verkoopkanaal. De Richtlijnen regelen o.a. dat zowel voor digitale inhoud (bijv. games, applicaties), digitale diensten (bijv. streaming) als voor goederen met een digitaal element (bijv. een smart TV) consumenten recht krijgen op (beveiligings-)updates zolang zij die redelijkerwijs mogen verwachten. De Richtlijn verkoop goederen legt (verder) gemeenschappelijke regels vast over met name de conformiteit van goederen, garanties, rechtsmiddelen en de wijze waarop deze kunnen worden uitgeoefend. In dit artikel wordt stilgestaan bij de eisen die de Richtlijn verkoop goederen en het Wetsvoorstel stellen aan commerciële garanties.

Inwerkingtreding
Volgens het Wetsvoorstel treedt de Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud op 1 januari 2022 in werking.

Commerciële garanties
Het voorgestelde nieuwe wetsartikel in het Wetsvoorstel inzake commerciële garanties voorziet in bepaalde vereisten voor commerciële garanties naast de vereisten inzake precontractuele informatie over het bestaan en de voorwaarden van commerciële garanties. Het wetsartikel geeft regels voor garanties die de rechten van de koper uitbreiden ten opzichte van de koper of producent. De belangrijkste regels worden hieronder uitgelicht. Eerst staan we stil bij de vraag wat een garantie is.

Wat is een garantie?
Een garantie van de verkoper wekt gerechtvaardigde verwachtingen aan de zijde van de consument koper.

Op grond van de wet moet een afgeleverde zaak aan de overeenkomst beantwoorden (de zogenoemd wettelijk conformiteitsgarantie). Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Op de vraag wanneer een op grond van een consumentenkoop afgeleverde zaak (niet) aan de overeenkomst beantwoordt, kom ik in een ander artikel uitgebreid(er) over te spreken. Van belang is dat onder meer (publieke) mededelingen of toezeggingen over een zaak door de verkoper of fabrikant bij die vraag een belangrijke rol kunnen spelen. Die beïnvloeden namelijk het verwachtingspatroon van de koper en zijn van belang voor de vraag of de consument mocht verwachten dat de zaak bepaalde kenmerken bezit. Indien een afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt kan de consument kiezen tussen een aantal wettelijke remedies, zoals herstel, vervanging of ontbinding van de overeenkomst (artikel 7:21 BW). Een garantie kan het eenvoudig maken om vast te stellen dat er een non-conformiteit dan wel tekortkoming met betrekking tot geleverde producten is. Een garantie van de verkoper wekt gerechtvaardigde verwachtingen aan de zijde van de consument koper. Indien het gegarandeerde feit zich niet voordoet, staat al snel vast dat sprake is van non-conformiteit en een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. In de praktijk wordt de term garantie verschillend toegepast en is de term garantie voor verschillende uitleg vatbaar.

Garantie of verboden aansprakelijkheidsbeperking?
Garantiebewijzen worden soms gebruikt om de wettelijke rechten van de koper te beperken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake indien de garantie de koper enkel het recht toekent om bij een gebrek herstel te vorderen. Op grond van de wet heeft de consument bij een non conform product in beginsel ook het recht om vervanging te vorderen of de koopovereenkomst te ontbinden. De garantie die de consument het recht op deze remedies ontneemt, is in feite een aansprakelijkheidsbeperking. Een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking is bij de consumentenkoop vernietigbaar.

Definitie commerciële garantie
Het Wetsvoorstel definieert de commerciële garantie als: 1) iedere verbintenis van de verkoper of een producent om aan de koper de betaalde prijs terug te betalen of de zaak te vervangen, te herstellen of te onderhouden (de toekenning van bepaalde rechten of vorderingen), wanneer 2) die niet voldoet aan de specificaties of andere vereisten, die vermeld zijn in het garantiebewijs of in de desbetreffende reclameboodschappen op het moment van of vóór het sluiten van de overeenkomst, 3) naast de wettelijke verplichting om een zaak te leveren die voldoet aan de overeenkomst.

Garantie is bindend
De commerciële garantie is volgens deze definitie bindend onder de voorwaarden in het commerciële garantiebewijs en in de daarmee samenhangende reclame die beschikbaar was bij of voor het sluiten van de overeenkomst.

Reclame(-boodschap)
Wanneer de commerciële garantievoorwaarden in reclame gunstiger zijn voor de consument dan die welke in het garantiebewijs zijn opgenomen, gelden de gunstiger voorwaarden.

Let op: de aan de koper door de verkoper of de producent in een commerciële garantie toegekende rechten of vorderingen komen hem ook toe indien de zaak niet de eigenschappen bezit die in een reclame zijn toegezegd, door de verkoper of producent. In dat geval kan u ook aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig handelen tegen de consument. Een handelaar handelt onrechtmatig jegens een consument indien hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is, hieronder worden misleidende handelspraktijken verstaan, zoals het misleiden van consumenten via reclame. Wanneer de commerciële garantievoorwaarden in reclame gunstiger zijn voor de consument dan die welke in het garantiebewijs zijn opgenomen, gelden de gunstiger voorwaarden. Hiermee wordt benadrukt dat consumenten niet misleid mogen worden via reclame. Let wel, een toezegging door een verkoper of producent beïnvloedt op zichzelf al het verwachtingspatroon van de koper en kan mede van belang zijn voor de vraag of de zaak aan de overeenkomst beantwoordt. De omstandigheid dat u als verkoper of producent bepaalde eigenschappen toezegt, is mede van invloed op de aan de koper toekomende wettelijke rechten, ook zonder dat u de consument expliciet bij het ontbreken van die eigenschappen bepaalde rechten toekent.

Garantie laat wettelijke rechten consument onverlet
Indien de verkoper of de producent bepaalde eigenschappen heeft toegezegd in een commerciële garantie, bij het ontbreken waarvan de koper bepaalde rechten of vorderingen zijn toegekend, kan de koper deze uitoefenen onverminderd alle andere rechten of vorderingen die de wet de koper toekent.

Garantie van duurzaamheid
Het nieuwe wetsartikel in het Wetsvoorstel bepaalt dat indien de producent de koper een commerciële garantie van duurzaamheid voor bepaalde zaken gedurende een bepaalde periode biedt, de producent tijdens de duur van de garantie aansprakelijk is richting de koper voor herstel of vervanging van de zaak of zaken overeenkomstig de wet. Bij de commerciële duurzaamheidsgarantie gaat het om de geschiktheid van de zaken om hun vereiste functies en prestaties bij normaal gebruik te behouden die voor de koper gunstiger zijn dan de vereisten in de wet. Van een duurzaamheidsgarantie kan bijvoorbeeld sprake zijn als u als verkoper garandeert dat een zaak met digitale elementen (bijvoorbeeld een smart horloge) voor bijvoorbeeld een duur van 10 jaar updates krijgt, zodat die een langere levensduur heeft dan de gemiddelde levensduur van die zaak.

Inhoud commerciële garantie
In de commerciële garantie dient in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze te staan welke rechten of vorderingen de koper zijn toegekend en dat deze de koper toekomen onverminderd de rechten of vorderingen die de wet hem toekent. Voorts dient het garantiebewijs te bevatten:

  1. Een duidelijke verklaring van de rechten of vorderingen die de koper kosteloos toekomen als de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze niet worden aangetast door de commerciële garantie;
  2. De naam en het adres van de verkoper of de producent;
  3. De procedure die de koper moet volgen om de nakoming van de commerciële garantie te verkrijgen;
  4. De aanduiding van de onder de commerciële garantie vallende zaak of zaken;
  5. De commerciële garantievoorwaarden.

Wijze van verstrekking garantiebewijs
De wet bepaalt dat voordat de consument gebonden is aan een overeenkomst, de handelaar de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze onder meer informatie over het bestaan van commerciële garantie dient te verstrekken (precontractuele informatieplicht). Het wetsartikel inzake garanties in het Wetsvoorstel bepaalt dat het commerciële garantiebewijs aan de koper dient te worden verstrekt op een duurzame gegevensdrager, uiterlijk bij de levering van de zaak. Onder duurzame gegevensdrager wordt onder meer verstaan papier, usb-sticks, cd-rom’s, dvd’s, geheugenkaarten, harde schijven van computers en e-mails.  

Tot slot
Wenst u meer informatie over commerciële garanties of heeft u vragen over de aanpassing of het opstellen van een garantie(bewijs) dan wel voorwaarden in verband met de nieuwe regelgeving inzake consumentenkoop? Neem dan gerust contact met mij op.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven