De verliesvergadering voor NV’s

25 maart 2020 | Blog

De coronacrisis veroorzaakt momenteel problemen in vrijwel iedere sector. Bouwprojecten liggen stil, winkelstraten zijn dicht en de effectenbeurzen staan al enige tijd dagelijks in het rood. In dergelijke financieel uitdagende tijden is de druk op bestuurders om ‘behoorlijk’ te besturen aanzienlijk hoger, mede gelet op het risico om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden door aandeelhouders, schuldeisers, de vennootschap zelf of een curator. In onze eerdere bijdrage “Coronavirus COVID-19: ondernemen in zwaar weer” hebben wij getracht enige guidance voor bestuurders te geven. In dit blog gaan wij in op de verliesvergadering voor naamloze vennootschappen.

Indien het voor het bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de NV gedaald is tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, dan dient men binnen drie maanden een aandeelhoudersvergadering te houden ter bespreking van de zo nodig te nemen maatregelen (een ‘verliesvergadering’). Deze kan samenvallen met de jaarvergadering. De raad van commissarissen is eveneens bevoegd tot het bijeenroepen van een verliesvergadering, naast eventuele statutair bevoegde personen of vennootschapsorganen. Roept zowel het bestuur als de raad van commissarissen geen verliesvergadering bijeen, dan kan iedere aandeelhouder hiertoe een rechterlijke machtiging verzoeken. Het niet houden van een verliesvergadering kan onder omstandigheden bijdragen aan de conclusie dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid te twijfelen en een enquête verzocht kan worden.

Voor rechtsgeldige vertegenwoordiging tijdens een verliesvergadering (al dan niet als onderdeel van de jaarvergadering) zijn de algemene regels omtrent een aandeelhoudersvergadering van toepassing. Men dient daarom op de correcte wijze op te roepen en te agenderen, en enkel besluiten van het bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming behoeven toestemming van de aandeelhouders. Het bepalen van de strategie van de onderneming blijft de (exclusieve) bevoegdheid van het bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen, ook in tijden van crisis.

Gezien de huidige maatregelen van het kabinet zal een fysieke aandeelhoudersvergadering lastig te faciliteren zijn. De wet biedt echter, voor zover de statuten dit toelaten, de mogelijkheid om zowel de oproeping voor als de deelname aan de aandeelhoudersvergadering digitaal te laten plaatsvinden. Een fysieke aandeelhoudersvergadering blijft echter het uitgangspunt, en aandeelhouders dienen nog steeds de mogelijkheid te krijgen om fysiek naar een aandeelhoudersvergadering te komen. Laat daarom uw statuten door een deskundige beoordelen en eventueel aanpassen aan de huidige situatie.

Naast een mogelijke verliesvergadering is het uiteraard van zeer groot belang dat bestuurders doorlopend zicht houden op de risico’s en liquiditeitsprognoses. Het is aan te raden noodscenario’s op te stellen en daar waar nodig maatregelen te nemen. Wij verwijzen u graag door naar onze bijdrage “Coronavirus COVID-19: ondernemen in zwaar weer’’ voor verdere aandachtspunten.

Mocht u naar aanleiding van deze of vorige bijdragen vragen hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij hebben een speciale corona taskforce in het leven geroepen om u zo snel en effectief mogelijk van dienst te zijn voor wat betreft alle mogelijke denkbare vragen die voortkomen uit de onzekerheden die het coronavirus met zich meebrengen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven