Elzinga bepleit “huizen voor de regio”

4 november 2022 | Blog

Volgens prof. Douwe Jan Elzinga moet voorzien worden in huizen voor de regio’s. Met zo’n huis zou gezorgd worden voor een vaste structuur van congruente democratische zeggenschap bij intergemeentelijke samenwerking. Daarmee kan volgens hem een bestuurscultuur ontstaan die waarborgen biedt voor adequate informatievoorziening aan de deelnemende partners, betrouwbare en transparante procedures, minder bestuurlijke drukte en aanzienlijk minder kosten.

In opdracht van het Ministerie van BZK heeft Elzinga zijn rapport “Naar nieuwe vormen van decentraal bestuur“ uitgebracht. Hij constateert dat er een veelheid aan decentrale bestuursvormen bestaat zonder duidelijke criteria voor taaktoedeling aan deze bestuursvormen. Het rapport bevat aanbevelingen voor meer consistentie en regie in het openbaar bestuur ten behoeve van goede interbestuurlijke verhoudingen en een sterk binnenlands bestuur.

In dat verband wijst Elzinga erop dat vanwege de huidige vergaande onoverzichtelijkheid en verkokering wordt aangedrongen op de vorming van congruente regio’s. Als een van de modaliteiten daarvoor introduceert hij een huis voor de regio. Volgens hem ligt het niet erg in de rede om te gaan werken met een eenvormig democratisch platform, met daarbij een vaste personele bezetting van dat platform en een vaste bezetting van hen die vatbaar moeten zijn voor controle, aansturing en verantwoording. Immers, de beleidsvolle regionale verbanden betreffen zeer uiteenlopende beleidsvelden, zoals woningmarkt, veiligheid, jeugdzorg, arbeidsmarkt en regionale energiestrategie. Elzinga: “Het zijn de burgemeesters die een dominante rol hebben in de veiligheidsregio, terwijl het de wethouders sociaal domein zijn die een cruciale rol vervullen in de jeugdzorgregio. Om die reden kan in een dergelijk model een werkwijze worden gehanteerd die trekken vertoont van de Europese Unie.” Daarvoor zouden in zo’n huis voor de regio een kleine vaste staf en griffie verzameld moeten worden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven