Fusie als redmiddel voor kleine woningcorporaties?

10 juli 2019 | Blog

Zeker de helft van de kleinere woningcorporaties zal binnen vijf jaar verdwijnen. Wordt de fusiegolf doorgezet? Paul Minke, financieel adviseur bij sectororganisatie Aedes, duidt daar wel op. Wees bij een fusie tussen corporaties alert op de sectorspecifieke aandachtspunten. Wij hebben er een aantal voor u op een rij gezet, en helpen u er graag bij.

Paul Minke geeft in een vandaag verschenen artikel in het Financieele Dagblad aan dat zeker de helft van de kleine corporaties zal verdwijnen. De verwachte stijging van de accountantskosten door de OOB-verplichting zou de oorzaak zijn. Corporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden krijgen een OOB-status ('Organisaties van Openbaar Belang'). Dit betekent dat deze woningcorporaties hun jaarrekeningen moeten laten controleren door een accountskantoor met een OOB-vergunning. Deze kantoren moeten aan hogere kwaliteitseisen voldoen. Minke is van mening dat de kantoren hierdoor meer personeel zullen inzetten voor de grote woningcorporaties. Hij denkt dan ook dat er voor kleine corporaties weinig anders op zit dan om samen te gaan werken. Een vergaande vorm van samenwerking is een fusie.

Fusie
Een fusie wordt gezien als middel bij uitstek om samenwerking te vergroten en ook om de kosten te drukken. De schaalvergroting en de stijgende efficiency die met een fusie gepaard gaan dragen daaraan bij. Zowel door de complexere regelgeving sinds 2015 (de herziene Woningwet), de volkshuisvestelijke uitdagingen (bouwopgave en verduurzaming) en stijgende kosten, zien wij dat veel woningcorporaties een fusie onderzoeken of die stap al hebben gezet. Vorig jaar hebben er weer een aantal fusies plaatsgevonden. Een trend die zich in 2019 doorzet: in de eerste helft van dit jaar hebben in ieder geval 9 fusies tussen diverse woningcorporaties plaatsgevonden. Meer dan de helft daarvan is door het woningcorporatie-team van AKD begeleid.

Aandachtspunten bij fusie
Bij een fusie van woningcorporaties is het belangrijk om de sectorspecifieke regelgeving in het oog te houden. Hieronder enkele aandachtspunten bij fusies van woningcorporaties:

  1. Corporaties mogen alleen fuseren na goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties. Door de uitgebreide ervaring van AKD met fusies, hebben wij korte lijnen met de Aw. Hierdoor is afstemming van de fusie eenvoudig;
  2. Vaak wordt de naam van de fusiecorporatie gewijzigd. Dit betreft een statutenwijziging waarvoor een separate goedkeuring is vereist;
  3. De samenstelling van het bestuur en de RvC moet in het fusievoorstel worden opgenomen dat ook aan de Aw moet worden toegezonden. Het is belangrijk daarbij oog te hebben voor het feit dat een nieuwe bestuurder, ook als deze van de verdwijnende corporatie afkomt, de fit & proper-test moet doorlopen. De samenstelling van de RvC zal moeten voldoen aan de eisen uit de statuten en de Woningwet, inclusief het aantal 'huurder-commissarissen'.  

Deze aandachtspunten zijn slechts enkele voorbeelden. 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven