Gemeentedag 2020 online

13 november 2020 | Nieuws

AKD organiseerde op donderdag 12 november de online Gemeentedag waarin actualiteiten die de gemeentelijke rechtspraktijk raken, werden besproken.

De staat van het bestuursrecht
Gerrit van der Veen

Ook in dit bewogen jaar heeft het “gewone” bestuursrecht nog de nodige ontwikkelingen meegemaakt. Welke uitspraken waren er belangrijk voor de centrale begrippen en welke conclusies van staatsraden zijn richtinggevend geworden? Wat verandert er nog met de bekendmaking van besluiten. Gerrit van der Veen belicht kort een aantal algemene onderwerpen en introduceert deze eerste digitale Gemeentedag van AKD.

Actualiteiten ruimtelijk bestuursrecht - 
Erik Dans en Albertine Mazzola

Ook onder de huidige Wet ruimtelijke ordening doen zich nog ieder jaar interessante ontwikkelingen voor en gaat de stroom aan relevante jurisprudentie onverminderd voort. Erik Dans en Albertine Mazzola stellen de voornaamste actuele ontwikkelingen in het ruimtelijk bestuursrecht aan de orde. Bijzondere aandacht gaat onder meer uit naar recente jurisprudentie over de Dienstenrichtlijn.

Werken in een Bouwteamverband - 
Wouter de Vries en Martijn Jongmans

We zien een toename in de toepassing van bouwteamovereenkomsten door gemeenten. Het is een samenwerking die zou moeten leiden tot lagere kosten, een strakkere planning, betere kwaliteit en minder geschillen. Naast de daadwerkelijke wil van partijen om constructief samen te werken, zijn goede, op het project toegesneden contracten van groot belang om van een bouwteam een succes te maken. Tijdens deze workshop gaan Wouter de Vries en Martijn Jongmans in op de verschillende contractuele verhoudingen en geven zij praktisch tips die gemeenten helpen bij het aanbesteden en contracteren van een bouwteam.

Het sociaal domein volop in beweging
Dennis van Tilborg en Stefan ten Hertog

Het sociaal domein is volop in beweging. Er zijn veel ontwikkelingen die de aandacht vragen. Dennis van Tilborg en Stefan ten Hertog bespreken in deze workshop twee concrete thema’s, namelijk:
- De (complexe) zoektocht naar reële tarieven; en
- De aanpak van fraude (door aanbieders) in het sociaal domein.

Covid-19 noodverordeningen
Bart Roozendaal en Thomas Sanders

Met het overnemen van de openbare orde touwtjes door de voorzitter van de veiligheidsregio en de gelding van GRIP 4 in uw gemeente in verband met corona zullen er binnen uw organisatie veel vragen spelen. Wat is nu eigenlijk nog de rol van de gemeente? Wat mag jullie burgemeester nu nog wel en niet? En hoe zit het eigenlijk met uw rol als gemeentejurist of als toezichthouder? In deze workshop praten Bart Roozendaal en Thomas Sanders u bij over de laatste stand van zaken.

Uitzonderingen op de aanbestedingsplicht: op zoek naar de mazen in de wet?
Nikee Groot en Marilou van der Feltz

Aanbesteden blijft helaas regelmatig een impopulaire bezigheid: de gemeente maakt keuzen die inschrijvers niet bevallen en bij gunning zijn er vaak meer verliezers dan winnaars. Inschrijvers klagen regelmatig over de lasten die aanbesteden met zich brengt. Gevolg is soms dat gemeenten zich (ten onrechte) niet houden aan de aanbestedingsregels in een zoektocht naar een uitzondering.

Hoe zorgt u er nu voor dat u zich wél aan de regels houdt bij een zoektocht naar uitzonderingen door gebruik te maken van de mogelijkheden die de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012 biedt? Dat zullen wij met u bespreken. Hierbij staan wij niet alleen stil bij de veelbesproken uitzonderingen zoals

(quasi-)inbesteding, het alleenrecht en artikel 2.24, maar ook bij minder bekende mogelijkheden zoals percelen en toegestane wijzigingen van bestaande overeenkomsten.

Onderzoek naar integriteitsschending -
Hugo Doornhof en Robin Janssen

Alle provincies, gemeenten en waterschappen beschikken over gedragscodes voor bestuurders en volksvertegenwoordigers. Daarin wordt echter maar zelden geregeld hoe de organisatie te werk gaat bij een mogelijke schending daarvan. Het ontbreken van vooraf gemaakte procesafspraken leidt ertoe dat het onderzoek vaak op ad hoc-basis plaatsvindt. Daarbij liggen onzorgvuldigheid en (de schijn van) vooringenomenheid op de loer. Daarom informeren wij u tijdens deze workshop graag over vast te leggen spelregels en hoe het onderzoek überhaupt zou moeten worden aangepakt. U ontvangt ook een exemplaar van onze handreiking ‘Onderzoek naar integriteitsschending’.


Gemist?
Wilt u de terugkijklink van een of meerdere sessies ontvangen, neem dan contact op met Sandy van Leeuwen via svanleeuwen@akd.eu.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven