Het nieuwe UBO-Register Trusts

16 januari 2023 | Blog

Update 30 januari 2023: De deadline voor de UBO-registratie voor trusts en soortgelijke constructies is verlengd tot 1 april 2023

Onlangs hebben wij onderstaand blog gepubliceerd over de introductie van het UBO-register voor trusts en soortgelijke constructies. Daar wezen wij erop dat trustees en beheerders van fondsen voor gemene rekening uiterlijk op 1 februari 2023 moesten voldoen aan hun registratieplicht. Inmiddels is deze deadline verlengd tot 1 april 2023. Let op: na deze deadline geldt dat u binnen een week aan de registratieplicht moet voldoen.

Inleiding

Beheerders van trusts (zogenaamde trustees) en soortgelijke constructies, zoals een fonds voor gemene rekening (‘FGR’), hebben nog tot 1 februari 2023 de tijd om hun uiteindelijk belanghebbenden (‘UBO's’) te registreren in het UBO-register trusts (het ‘Trustregister’). Door meer transparantie draagt het Trustregister bij aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en terrorismefinanciering.

De Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (‘Wet’) en het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (‘Besluit’) zijn op 1 november 2022 in werking getreden. Vanaf 1 november 2022 hadden trustees drie maanden de tijd om de UBO’s van de trusts en FGRs te registreren in het trustregister.

Het niet voldoen aan de deadline van de registratieplicht of niet up-to-date houden van de gegevens van de trust of de UBO, kan financiële gevolgen hebben voor de trustee in de vorm van een sanctie.

Wat is het trustregister?

Het Trustregister is bedoeld om transparanter te maken wie de UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies zijn. UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies werden tot 1 november 2022 nog niet als zodanig geregistreerd in Nederland. Met de invoering van het Trustregister dienen trustees bepaalde persoonlijke gegevens, zoals NAW-gegevens, geboortedatum en nationaliteit, BSN en de aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang, op te nemen in het publieke register. Om de privacy van geregistreerde personen te waarborgen zijn bepaalde persoonsgegevens niet openbaar toegankelijk.

Wie moet voldoen aan de registratieplicht?

Het Trustregister geldt ten aanzien van constructies waarvan (i) de trustee in Nederland gevestigd of woonachtig is, of (ii) waarvoor de trustee van buiten de Europese Unie in Nederland een zakelijke relatie aangaat of onroerend goed verwerft.

De verplichting om de persoonlijke gegevens van de UBO’s tijdig te registeren en actueel te houden is neergelegd bij de trustees van trusts of bij degene die een soortgelijke positie vervult bij een soortgelijke juridische constructie. Het Ministerie van Financiën heeft ervoor gekozen de FGR als een dergelijke soortgelijke juridische constructie aan te merken. Dit leidt ertoe dat de beheerder van een FGR verantwoordelijk is om de UBO’s van de FGR te registeren en de gegevens hierover actueel te houden.

Registratieplicht deelnemers in FGR

Met de inwerkingtreding van de Wet en het Besluit moeten de oprichters, de deelnemers in een FGR, de bestuurders van de beheerder en de bewaarentiteit worden geregistreerd in het Trustregister. Dit brengt extra administratieve lasten mee voor veel beheerders van FGRs. Zij moeten immers informatie inwinnen, bijhouden (en voorhanden hebben) en registreren in het Trustregister. Deze administratieve last zal met name gelden voor FGRs met een hoog verloop in hun deelnemers. De wetgever heeft daarom bepaalde beheerders van FGRs uitgezonderd van deze verplichting. Zij mogen volstaan met een generieke beschrijving van de groep wier belangen zij behartigt (bijvoorbeeld: deelnemers beleggingsfonds) in plaats van iedere deelnemer individueel te vermelden.

Deze uitzondering geldt enkel voor FGRs die (i) worden aangeboden aan 150 personen of meer, (ii) onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) of De Nederlandsche Bank valt en (iii) wordt beheerd door een beheerder die beschikt over een vergunning van de AFM om beleggingsinstellingen of icbes te beheren of indien deze geen aparte beheerder heeft, dat de beleggingsmaatschappij of maatschappij voor collectieve belegging in effecten beschikt over een vergunning van de AFM.

Als een FGR niet valt onder deze criteria, zal de beheerder toch alle deelnemers individueel dienen te registeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor beheerders die vallen onder het AIFMD‑light regime maar ook voor vergunninghoudende beheerders die een FGR aanbieden aan minder dan 150 personen.

Wwft en trusts

Instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (‘Wwft’) verplicht zijn om cliëntenonderzoek te doen, dienen bij de identificatie van de UBO’s van trusts en soortgelijke juridische constructies rekening te houden met de Wet en het Besluit.

Instellingen dienen in dat kader de UBO’s van hun cliënten te identificeren en redelijke maatregelen te treffen om de identiteit van die UBO’s te verifiëren. Hierbij kunnen zij niet enkel afgaan op de informatie in het Trustregister. Van hen wordt namelijk verwacht dat zij eigenstandig onderzoek doen en meer informatie over UBO’s verzamelen en bewaren dan de informatie die zij uit het register kunnen halen. Om de instellingen tegemoet te komen worden trustees of soortgelijken geacht informatie te verstekken over de UBO’s aan de Wwft-plichtige instelling.

De instellingen moeten daarom bij het aangaan van een nieuwe zakelijke relatie met een trust of soortgelijke juridische constructie beschikken over een bewijs van inschrijving in het Trustregister.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven