Nieuwe niet-DAEB activiteiten zonder toestemming: er is licht aan het einde van de tunnel

6 november 2020 | Blog

Een corporatie hoeft vanaf 1 januari 2021 geen goedkeuring aan te vragen voor nieuwe niet-DAEB activiteiten

Op Prinsjesdag meldde de minister het al, de regering wil de marktverkenning drie jaar buiten werking stellen. In een recent gepubliceerde nota van wijziging voor deze aanpassing licht de regering haar plannen toe. De regering wil dat corporaties per 1 januari aanstaande geen toestemming meer hoeven te vragen voor nieuwe niet-DAEB activiteiten. Artikel 44c Woningwet wordt drie jaar buiten werking gesteld. De wetswijziging zal nog niet in werking treden op 1 januari a.s., maar de regering zegt hierover:

Om toegelaten instellingen zo snel mogelijk de gelegenheid te geven om gemakkelijker te kunnen investeren in niet-DAEB-projecten wordt de opschorting van de marktverkenning met terugwerkende kracht van toepassing per 1 januari 2021. (…) Indien de inwerkingtreding van het wetsvoorstel later dan deze datum plaatsvindt, zal de Autoriteit in de tussentijd niet handhaven.’

Geen goedkeuring aanvragen voor nieuwe niet-DAEB activiteiten
Als dit inderdaad zo wordt doorgevoerd, dan hoeft een corporatie vanaf 1 januari 2021 geen goedkeuring aan te vragen voor nieuwe niet-DAEB activiteiten. Het betekent ook dat alle projecten die geïnitieerd worden tijdens de opschorting, ook (zonder marktverkenning) mogen worden voltooid na de opschortingsperiode. Zolang een corporatie binnen die drie jaar het voornemen heeft tot het starten van niet-DAEB-werkzaamheden, is zij dus niet verplicht hiervoor goedkeuring te vragen bij de Autoriteit woningcorporaties. Daarbij is door de regering opgemerkt dat aan het einde van de periode van drie jaar discussie zou kunnen ontstaan over het moment waarop niet-DAEB-werkzaamheden zijn voorgenomen. Het is daarom van belang dat voornemens door de woningcorporatie openbaar en kenbaar zijn gemaakt.

Stimuleren inzet van niet-DAEB middelen
Doel van het opschorten van de marktverkenning is het stimuleren van de inzet van de niet-DAEB middelen. Met andere woorden, de regering hoopt dat corporaties onder meer middeldure huur gaan oppakken. Er is voor een periode van drie jaar gekozen omdat dat in algemene zin aansluit bij de termijn van investeringsvoornemens tot de start van het bouwproject. De termijn van drie jaar geeft de mogelijkheid om het effect op de markt te peilen. Het geeft de kans om te monitoren of er meer niet-DAEB-projecten voorgenomen worden en hoe de nieuwbouwprojecten van particuliere partijen zich in diezelfde gemeenten ontwikkelen. Zo kan geëvalueerd worden of de openbare publicatie uit de marktverkenning noodzakelijk is om marktpartijen op de hoogte te brengen van het bestaan van voorgenomen projecten. Bij een kortere termijn is de kans op vertekening door toevallige omstandigheden op de markt groot.

Het ziet er dus echt naar uit dat de belangrijkste belemmering voor nieuwe niet-DAEB activiteiten vanaf 1 januari a.s. vervalt. Waar mogelijk kan je als corporatie hier in lopende projecten ook nog gebruik van maken. Mochten jullie over dit onderwerp vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven