NOW 2.0 - hoofdlijnen van de verlengde NOW

20 mei 2020 | Blog

Het doel van de NOW blijft ongewijzigd: het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op een persconferentie op 20 mei 2020 aangekondigd dat de NOW-regeling voor drie maanden wordt verlengd, de verlenging is toegelicht in een Kamerbrief.

Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

Naar verwachting vanaf 6 juli 2020 kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd bij het UWV voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.

De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen:

  • Forfaitaire opslag: De vaste (forfaitaire) opslag met betrekking tot de loonkosten wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
  • Referentiemaand loonsom: De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
  • Hogere loonsom maart-mei: Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart 2020 ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari (inclusief maximering).
  • Ontslagboete: De hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag zal worden aangepast in de NOW 2.0. De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag; bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend. Hierdoor krijgen bedrijven de mogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit.
  • Bonus, winstuitkering en inkoop eigen aandelen: Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen voor het jaar 2020, tot en met de dag van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Bij bonussen zal dit beperkt worden tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. De verplichting geldt alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.
  • Inspanningsverplichting bij- of omscholing: Op de werkgevers komt een inspanningsverplichting te rusten om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Ter ondersteuning komt het kabinet met een flankerend crisispakket NL leert door. Dit dient nog nader te worden uitgewerkt.

De tekst van de NOW 2.0 wordt naar verwachting in juni 2020 gepubliceerd. Na publicatie van de tekst van de NOW 2.0 zullen wij u verder informeren. In geval van vragen over de NOW helpen wij u graag verder.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven