NOW is the time!

 23 maart 2020 | Blog

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege de Coronacrisis uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Tot deze maatregelen behoort (de invoering van) de Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Op grond van deze regeling kan de werkgever die omzetverlies lijdt of verwacht (minimaal 20%) bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Hoewel er door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV op dit moment met man en macht wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de NOW-regeling om vervolgens tot een vlotte invoering hiervan te kunnen komen, is het voor werkgevend Nederland nu de tijd om de nodige scenario’s uit te werken teneinde de Coronacrisis – en de financiële gevolgen hiervan – zoveel als mogelijk het hoofd te bieden.

Voor die werkgevers die overwegen een beroep te doen op de NOW-regeling, maar tegelijkertijd voorzien dat ontslag van personeel (desondanks) onvermijdelijk is, reiken wij met dit blog enkele observaties aan die werkgevers kunnen meenemen bij de (verdere) uitwerking van de scenario’s als hiervoor bedoeld.               

Commitment
De NOW-regeling is een financiële tegemoetkomingsregeling die zijn weerga niet heeft. Als een kwart van de werkgevers in Nederland een aanvraag doet voor gemiddeld 45% van hun loonsom, dan zijn de verwachte overheidsuitgaven circa € 10 miljard in de eerste 3 maanden. Gezien deze ongekende financiële injectie heeft het kabinet aangekondigd dat werkgevers die een aanvraag voor deze tegemoetkoming doen, zich vooraf committeren aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor hun werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

Observaties
Het kabinet spreekt over ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen (in te dienen bij het UWV). Hierin ligt besloten dat gebruikmaking van de NOW-regeling ontslag om andere redenen niet onmogelijk maakt voor werkgevers. Verder wekt deze aankondiging van het kabinet de indruk dat een werkgever die gebruik maakt van de NOW-regeling, tevens de vrijheid heeft om aflopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet te verlengen, ook als het motief hiervoor bedrijfseconomisch van aard is. De vraag rijst of het kabinet met de term ‘ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen’ ook heeft beoogd om het de werkgever onmogelijk te maken arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden – door middel van een vaststellingsovereenkomst – tot een einde laten komen vanwege een bedrijfseconomische reden. Het is de verwachting dat deze vraag met zoveel woorden bevestigend zal worden beantwoord in de uiteindelijke NOW-regeling. Daarbij valt niet uit te sluiten dat de opstellers van de regeling nog een hardheidsclausule zullen opnemen in de regeling voor die (in de regeling mogelijk nader uitgewerkte) gevallen waarin van een werkgever – in alle redelijkheid – niet kan worden gevergd dat hij zich nog langer committeert aan de verplichting om niet tot bedrijfseconomische ontslagen over te gaan.

Verder volgt uit de aankondiging van het kabinet bij de NOW-regeling dat de verplichting van de werkgever om geen ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen in te dienen, in duur is beperkt, namelijk tot de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Dat zou betekenen dat een werkgever wel ontslagaanvragen mag indienen (bij het UWV) vóór en (direct) ná de periode waarover hij de tegemoetkomingen krachtens de NOW-regeling ontvangt. En als (het moment van) het indienen van een ontslagaanvraag (bij het UWV) vanwege een bedrijfseconomische reden moet worden gelijkgesteld met (het moment van) het – om diezelfde reden – sluiten van een vaststellingsovereenkomst, dan zou dat betekenen dat een werkgever ook vóór en ná vorenbedoelde periode vaststellingsovereenkomsten mag sluiten met werknemers die (op basis van de Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV) voor ontslag in aanmerking komen.

Voorbereiding
Werkgevend Nederland staat voor de zware opgave om de komende tijd zo ongeschonden als mogelijk door de Coronacrisis te komen. Voor die werkgevers die hun omzet met ten minste 20% (hebben) zien dalen (c.q. verwachten te zien dalen), zal de NOW-regeling in financiële zin tijdelijk ‘lucht’ kunnen geven. Maar als de verwachting is dat desondanks ontslagmaatregelen nodig zijn, dan is nu de tijd gekomen om deze maatregelen alvast voor te bereiden, zodat hieraan uitvoering kan worden gegeven in perioden dat de NOW-regeling (nog) geen restricties (meer) oplegt. Uiteraard kunt u bij deze voorbereidingen een beroep doen op onze arbeidsrechtadvocaten. Zij staan u graag met raad en daad bij.       

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Pieter Huys.

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 besloten om vanwege de Coronacrisis uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Tot deze maatregelen behoort (de invoering van) de Tijdelijke noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Op grond van deze regeling kan de werkgever die omzetverlies lijdt of verwacht (minimaal 20%) bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). Hoewel er door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het UWV op dit moment met man en macht wordt gewerkt aan de verdere uitwerking van de NOW-regeling om vervolgens tot een vlotte invoering hiervan te kunnen komen, is het voor werkgevend Nederland nu de tijd om de nodige scenario’s uit te werken teneinde de Coronacrisis – en de financiële gevolgen hiervan – zoveel als mogelijk het hoofd te bieden.

Voor die werkgevers die overwegen een beroep te doen op de NOW-regeling, maar tegelijkertijd voorzien dat ontslag van personeel (desondanks) onvermijdelijk is, reiken wij met dit blog enkele observaties aan die werkgevers kunnen meenemen bij de (verdere) uitwerking van de scenario’s als hiervoor bedoeld.               

Commitment
De NOW-regeling is een financiële tegemoetkomingsregeling die zijn weerga niet heeft. Als een kwart van de werkgevers in Nederland een aanvraag doet voor gemiddeld 45% van hun loonsom, dan zijn de verwachte overheidsuitgaven circa € 10 miljard in de eerste 3 maanden. Gezien deze ongekende financiële injectie heeft het kabinet aangekondigd dat werkgevers die een aanvraag voor deze tegemoetkoming doen, zich vooraf committeren aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor hun werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

Observaties
Het kabinet spreekt over ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen (in te dienen bij het UWV). Hierin ligt besloten dat gebruikmaking van de NOW-regeling ontslag om andere redenen niet onmogelijk maakt voor werkgevers. Verder wekt deze aankondiging van het kabinet de indruk dat een werkgever die gebruik maakt van de NOW-regeling, tevens de vrijheid heeft om aflopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet te verlengen, ook als het motief hiervoor bedrijfseconomisch van aard is. De vraag rijst of het kabinet met de term ‘ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen’ ook heeft beoogd om het de werkgever onmogelijk te maken arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden – door middel van een vaststellingsovereenkomst – tot een einde laten komen vanwege een bedrijfseconomische reden. Het is de verwachting dat deze vraag met zoveel woorden bevestigend zal worden beantwoord in de uiteindelijke NOW-regeling. Daarbij valt niet uit te sluiten dat de opstellers van de regeling nog een hardheidsclausule zullen opnemen in de regeling voor die (in de regeling mogelijk nader uitgewerkte) gevallen waarin van een werkgever – in alle redelijkheid – niet kan worden gevergd dat hij zich nog langer committeert aan de verplichting om niet tot bedrijfseconomische ontslagen over te gaan.

Verder volgt uit de aankondiging van het kabinet bij de NOW-regeling dat de verplichting van de werkgever om geen ontslagaanvragen op grond van bedrijfseconomische redenen in te dienen, in duur is beperkt, namelijk tot de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Dat zou betekenen dat een werkgever wel ontslagaanvragen mag indienen (bij het UWV) vóór en (direct) ná de periode waarover hij de tegemoetkomingen krachtens de NOW-regeling ontvangt. En als (het moment van) het indienen van een ontslagaanvraag (bij het UWV) vanwege een bedrijfseconomische reden moet worden gelijkgesteld met (het moment van) het – om diezelfde reden – sluiten van een vaststellingsovereenkomst, dan zou dat betekenen dat een werkgever ook vóór en ná vorenbedoelde periode vaststellingsovereenkomsten mag sluiten met werknemers die (op basis van de Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV) voor ontslag in aanmerking komen.

Voorbereiding
Werkgevend Nederland staat voor de zware opgave om de komende tijd zo ongeschonden als mogelijk door de Coronacrisis te komen. Voor die werkgevers die hun omzet met ten minste 20% (hebben) zien dalen (c.q. verwachten te zien dalen), zal de NOW-regeling in financiële zin tijdelijk ‘lucht’ kunnen geven. Maar als de verwachting is dat desondanks ontslagmaatregelen nodig zijn, dan is nu de tijd gekomen om deze maatregelen alvast voor te bereiden, zodat hieraan uitvoering kan worden gegeven in perioden dat de NOW-regeling (nog) geen restricties (meer) oplegt. Uiteraard kunt u bij deze voorbereidingen een beroep doen op onze arbeidsrechtadvocaten. Zij staan u graag met raad en daad bij.       

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Pieter Huys.