NOW-regeling aangepast – ook de individuele werkmaatschappij heeft toegang tot loonkostensubsidie

4 mei 2020 | Blog

Nadat op 31 maart jl. de NOW-regeling is gepubliceerd, is gebleken dat deze op een aantal punten tekort schiet. Na een oproep van de Stichting van de Arbeid en een motie in de Tweede Kamer, is minister Koolmees tegemoetgekomen aan een van deze bezwaren; door wijziging van de NOW-regeling wordt het mogelijk dat loonkostensubsidie wordt aangevraagd door een individuele werkmaatschappij zonder dat binnen het concern sprake is van een omzetdaling van tenminste 20%.

Het geconstateerde tekort zag op de situatie dat binnen een concern als geheel geen sprake was van een omzetdaling van tenminste 20% terwijl een of meer van de werkmaatschappij(en) binnen dat concern zich wel geconfronteerd zien met een (substantieel) grotere daling van de omzet. In een dergelijk scenario is het goed voorstelbaar dat de werkgelegenheid bij die werkmaatschappij(en) onder druk komt te staan. Dit betekent dat de NOW-regeling zoals deze tot nu toe van toepassing was voor dergelijke ondernemingen zijn doel voorbijschoot; het streven naar behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid werd daarmee immers (juist) niet bereikt.

Het ministerie van SZW wil dit punt repareren door wijziging van de NOW-regeling, zoals al aangekondigd in de brief aan de Tweede Kamer d.d. 22 april jl. Op vrijdag 1 mei 2020 zijn de teksten van de aangepaste NOW-regeling gepubliceerd. Uit deze teksten blijkt dat toekenning van een tegemoetkoming op grond van de NOW-regeling aan een individuele werkmaatschappij slechts onder strikte voorwaarden mogelijk is:

  • Omzetdaling concern minder dan 20% - Indien op concernniveau sprake is van een omzetdaling van tenminste 20% dan kan geen NOW-tegemoetkoming worden aangevraagd op basis van de omzetdaling van een individuele werkmaatschappij. Dat is slechts mogelijk indien de omzetdaling van het concern minder is dan 20%. Ter beantwoording van de vraag of in een bepaald geval kan worden geprofiteerd van deze aanpassing van de NOW-regeling dient dan ook allereerst de vraag te worden beantwoord of er op concernniveau sprake is van een omzetdaling van minimaal 20%. Dit wordt onderzocht door de accountant. Uit de accountantsverklaring zal moeten blijken dat er sprake is van minder dan 20% omzetdaling op concernniveau en dat er sprake is van tenminste 20% omzetdaling op het niveau van de werkmaatschappij.
  • Rechtspersoonlijkheid - De werkmaatschappij die in aanmerking wil komen voor de afwijkingsmogelijkheid moet een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
  • Geen personeels- b.v. - De aanvragende werkmaatschappij is geen personeels-b.v., althans, de activiteiten van de werkmaatschappij bestaan niet voor meer dan de helft uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Personeels-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op het concernniveau omdat de omzet(daling) en de inzet van het personeel op dat niveau samenkomen. Op het niveau van werkmaatschappijen van concerns met een personeels-b.v. is deze koppeling afwezig want de loonsom bevindt zich bij de personeels-bv en de omzet bij de andere werkmaatschappijen. Daarom kan een personeels-bv geen NOW-tegemoetkoming aanvragen.
  • Akkoord werknemersvertegenwoordiging over werkbehoud - De werkmaatschappij (de werkgever) met 20 of meer werknemers, sluit voor indiening van de aanvraag een akkoord met de belanghebbende verenigingen van werknemers, en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers, over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij minder dan 20 werknemers volstaat een akkoord met een andere vertegenwoordiging van werknemers.
  • Geen uitkering bonus of dividend, noch inkoop eigen aandelen - Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de NOW-regeling, moeten voorafgaand aan de aanvraag verklaren over 2020 geen dividend en/of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Deze verklaring moet in de administratie worden bewaard. Bovendien dient een concern zich ook feitelijk aan deze verplichting te houden. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. Dit verbod op bonusbetaling geldt alleen voor de directie en het bestuur van het concern en de werkmaatschappij die aanvraagt. Het geldt dus niet voor het overige personeel. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan dan wordt de NOW-tegemoetkoming op nihil gesteld. Deze verstrekkende voorwaarde wordt volgens de Minister gerechtvaardigd door het feit dat met deze loonkostensubsidie de Staat direct de loonkosten financiert die dan niet uit de bestaande middelen van het concern behoeven te worden betaald. Men wil voorkomen dat die ruimte door het concern wordt benut om uiteindelijk bonussen aan directie en bestuur van het concern en de werkmaatschappij die aanvraagt uit te keren en winstuitkeringen te betalen of eigen aandelen in te kopen.
  • Controlewaarborgen – Ter voorkoming van strategisch gedrag worden verder nog de volgende voorwaarden gesteld: (i) De andere werkmaatschappijen mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste gaan van de subsidie vragende entiteit, die dit normaal gesproken zou uitvoeren en die voor die andere entiteit afwijkend zijn, (ii) bij uitlening van werknemers wordt de omzetdaling gecorrigeerd, (iii) het transferpricing systeem mag niet worden aangepast, (iv) mutatie voorraden gereed product worden aan de omzet van de werkmaatschappij toegerekend.

Door wijziging van de NOW-regeling wordt het onder strikte voorwaarden mogelijk dat loonkostensubsidie wordt aangevraagd door een individuele werkmaatschappij zonder dat binnen het concern sprake is van een omzetdaling van tenminste 20%. Zoals blijkt uit voorgaande opsomming is de NOW-regeling daarmee ingewikkelder geworden. Indien u vragen heeft over de NOW-regeling dan denken wij graag mee.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven