Openingstijd winkel is straks eigen keus ondernemer

24 september 2020 | Blog

Op 9 juli 2020 is een wetswijziging op de Winkeltijdenwet ingediend bij de Tweede Kamer. Deze wetswijziging wil gedwongen opening van winkels zoveel mogelijk voorkomen en daarmee winkeliers beschermen. Een winkeliersvereniging zou hierna niet zomaar de openingstijden kunnen wijzigen, zonder dat de ondernemer daar zelf mee heeft ingestemd. “Daarmee garanderen we dat de ondernemersvrijheid niet wordt beperkt door eenzijdige wijzigingen van openingstijden”, aldus Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer. Lees in dit blog de praktische gevolgen van dit wetsvoorstel.

Achtergrond; beperkte keuzevrijheid in openingstijden

De Winkeltijdenwet is een wet die bepaalt wanneer en hoelang winkels open mogen zijn. De wet regelt dat het in beginsel verboden is om winkels op zondagen, feestdagen en op werkdagen vóór 6:00 uur en na 22:00 uur open te stellen en voorziet erin dat de gemeente hiervan vrijstelling of ontheffing kan verlenen om openstelling op andere dagen en tijdstippen mogelijk te maken. In de praktijk wordt een deel van de winkeliers in private overeenkomsten - bijvoorbeeld via een huurovereenkomst - verplicht hun winkel open te stellen op de in het contract uitdrukkelijk opgenomen openingstijden. Veelal bevatten deze overeenkomsten ook een boetebeding.

In het geval van een winkeliersvereniging worden besluiten over (verplichte) openingstijden veelal bij meerderheid van stemmen genomen. Dit heeft tot gevolg dat de winkelier die geen ruimere of beperktere openingstijden wil, wordt overstemd door de meerderheid in de vergadering. Langs deze wegen kan een winkelier ruimere of beperktere openingstijden opgelegd krijgen dan waar de winkelier uitdrukkelijk mee heeft ingestemd ten tijde van het aangaan van de (huur)overeenkomst, het toetreden tot de vereniging of op de vergadering van een vereniging. “Dit kan onwenselijk zijn vanwege levensovertuiging, persoonlijke omstandigheden of vanwege bedrijfseconomische omstandigheden”, aldus de Staatssecretaris.

Hierna uitdrukkelijke instemming van winkelier vereist

Volgens de Staatssecretaris is het wenselijk de keuzevrijheid voor openingstijden bij de winkelier te leggen. Dit wordt met de wetswijziging beoogd. Deze legt vast dat de openingstijden waar de winkelier in het contract mee akkoord is gegaan, niet eenzijdig door anderen kunnen worden gewijzigd. Ter illustratie; in het contract met een winkelier kan staan dat een VvE, een winkeliersvereniging of een coöperatie nieuwe openingstijden kan vaststellen. Dankzij de wetswijziging is de winkelier hier alleen aan gebonden, als hij of zij uitdrukkelijk met deze nieuwe openingstijden instemt. Dit is óók zo wanneer de wijziging heeft plaatsgevonden voor inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

Eenzijdige veranderingen in openingstijden worden (dus) voorkomen. Volgens de Staatssecretaris maakt de wetswijziging geen inbreuk op contractsvrijheid of de vrije keuze van gemeenten voor bijvoorbeeld koopzondagen zoals vastgelegd in de Winkeltijdenwet. Winkeliers kunnen enkel niet meer worden gedwongen op bepaalde momenten open te zijn, als ze daar niet zelf mee hebben ingestemd.

Winkelier kan ook niet geconfronteerd worden met beperktere openingstijden

Tenslotte dient te worden benadrukt dat de keuzevrijheid die het wetsvoorstel bewerkstelligt niet beperkt is tot de situatie dat een winkelier wordt verplicht de winkel open te stellen op openingstijden waar hij of zij uitdrukkelijk mee heeft ingestemd. Ook de winkelier die geconfronteerd wordt met beperktere openingstijden, dan waar aanvankelijk mee ingestemd is, kan – binnen de grenzen van de Winkeltijdenwet – niet worden gedwongen zijn winkel te sluiten.

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven