Subsidie voor verhuurders om huurwoningen aardgasvrij te maken

14 januari 2020 | Blog

In het kort

 • Van 1 april t/m 31 december 2020 kunnen verhuurders een subsidieaanvraag indienen voor:
  • het aansluiten van huurwoningen op warmtenetten, en
  • het aardgasvrij maken van huurwoningen die al zijn aangesloten op een warmtenet.

Hierbij geldt de volgorde van binnenkomst. Het is dus van belang om op tijd/direct een complete & goede aanvraag in te dienen, anders bestaat de kans dat je achter het net vist.

 • Een van de vereisten is het overleggen van een overeenkomst met een warmtebedrijf. Als aansluiting van de huurwoningen op het warmtenet alleen betaalbaar en realiseerbaar is als subsidie wordt verleend, is het aan te raden om daar in de overeenkomst een voorziening voor op te nemen. Denk hierbij ook alvast na hoe partijen de kosten verdelen als de subsidie uiteindelijk lager wordt vastgesteld (bijvoorbeeld doordat aansluiting langer dan 3 jaar duurt).

Met de ‘Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen’ (‘SAH’) wordt het voor – woningcorporaties en andere – verhuurders mogelijk subsidie aan te vragen voor het aardgasvrij maken van hun huurwoningen. Recent is de concept-SAH met toelichting gepubliceerd. Lees hieronder waar de SAH voor is bedoeld, hoe de aanvraagprocedure is geregeld en hoe subsidie kan worden verkregen.

Waar is de SAH voor bedoeld?
Met de SAH wil het Kabinet stimuleren dat bestaande huurwoningen aardgasvrij worden gemaakt door deze op warmtenetten aan te sluiten (art. 2 concept-SAH). De subsidie is niet bedoeld voor nieuwbouw-huurwoningen waarvoor geen gasaansluitplicht geldt (toelichting, 1.2). Deze moeten namelijk al aardgasvrij worden opgeleverd.

Subsidie kan voor de volgende kosten worden verstrekt (art. 6 lid 4/art. 14 lid 4 concept-SAH):

 1. Het afkoppelen van de aardgasaansluiting en de voorziening voor warmtapwater; en
 2. Het aanpassen of vervangen van het verwarmingssysteem en voorziening voor warmtapwater;
 3. Elektrisch koken; en
 4. Overige bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de huurwoning of het aansluiten van de huurwoning op het warmtenet.

  Maximum: Voor de kosten als bedoeld onder a. - d. geldt dat zij maximaal 40% van de totale subsidiabele kosten mogen bedragen met een maximumbedrag van € 1.200,- per huurwoning (art. 7 lid 1/art. 15 lid 1 concept-SAH). 

 5. Kosten gerekend door het warmtebedrijf voor het aansluiten van de huurwoning op het warmtenet (N.B. deze aansluitkosten zijn sinds kort gereguleerd onder de Warmtewet, zie hier).

  Maximum: Deze kosten mogen maximaal 30% van de totale subsidiabele kosten bedragen met een maximumbedrag van € 3.800,- per huurwoning (art. 7 lid 2/art. 15 lid 2 concept-SAH).

Subsidie aan verhuurders kan als staatssteun worden gekwalificeerd. In dat kader maakt de SAH onderscheid tussen subsidies (i) tot € 25.000,- en (ii) van € 25.000,- of meer (art. 5 concept-SAH). Mocht geconcludeerd worden dat sprake is van staatssteun, kan – zo staat in de SAH – voor categorie (i) een beroep worden gedaan op de de-minimisverordening en bij categorie (ii) op art. 36 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (‘AGVV’). Als gevolg hiervan kan de steun op geoorloofde wijze ten uitvoer worden gelegd, zonder dat een voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie noodzakelijk is.

Hoe werkt de aanvraagprocedure?
Verhuurders kunnen van 1 april 2020 t/m 31 december 2020 een aanvraag indienen met een aanvraagformulier op de website van de RVO (deze moet nog online worden gezet). Zet dit in de agenda, want er geldt een subsidieplafond van € 48,8 miljoen en dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. Dit staat allemaal in art. 3 en 4 van de concept-SAH.

Voor de aanvraag geldt verder het Kaderbesluit BZK-subsidies (‘Kaderbesluit’). In aanvulling op wat er op grond van het Kaderbesluit moet worden aangeleverd (art. 11), moet de verhuurder alle huurwoningen met dezelfde viercijferige postcode in één aanvraag opnemen en de volgende gegevens en bescheiden aanleveren (art. 3 en art.9/art. 17 concept-SAH):

 • adresgegevens van de huurwoningen;.
 • een overeenkomst met een warmtebedrijf waaruit blijkt (1) hoeveel de kosten voor het aansluiten van de huurwoning op het warmtenet bedragen, (2) dat de huurwoningen worden aangesloten op het warmtenet, en (3) dat het aansluiten van de huurwoningen binnen 3 jaar na het indienen van de aanvraag zal plaatsvinden.
 • een verklaring dat de verhuurder geen andere subsidie ontvangt voor het aardgasvrij maken van de huurwoning.
 • bij subsidies tot € 25.000,-: een verklaring dat de verhuurder niet meer steun ontvangt dan is toegestaan op grond van de de-minimisverordening (€200.000,- over een periode van 3 jaar).
 • bij subsidies van € 25.000,- en meer: informatie over de grootte van de onderneming (aantal werknemers, omzet en balanstotaal) als de verhuurder een onderneming is in de zin van de AGVV.

Welke voorwaarden en verplichtingen gelden er om de subsidie te krijgen?
Bij het verkrijgen van de subsidie is de aanvrager/ontvanger van de subsidie verplicht om aan de algemene verplichtingen uit het Kaderbesluit (art. 21) te voldoen. In aanvulling hierop gelden de volgende voorwaarden en verplichtingen om de subsidie te kunnen krijgen, waarbij dus onderscheid wordt gemaakt tussen subsidies (i) tot € 25.000,- en (ii) van € 25.000,- of meer.

*art. 17 lid 2 Kaderbesluit

Het grootste verschil is dus dat de subsidie tot € 25.000,- is bedoeld voor activiteiten waarmee de aanvrager al is begonnen ná 17 september 2019 (dus na de bekendmaking van het voornemen voor de SAH op Prinsjesdag), of zelfs al heeft afgerond. Is een verhuurder nog niet begonnen met de activiteiten, dan kan er een subsidie van € 25.000,- of meer worden verleend.

Slot
Het aansluiten van huurwoningen op warmtenetten kost (veel) geld. Met de SAH geeft het Kabinet handen en voeten aan zijn belofte uit het Klimaatakkoord om financiering beschikbaar te maken. Aangezien er voor 2020 ‘slechts’ € 48,8 miljoen beschikbaar wordt gesteld, zal niet elke aanvraag gehonoreerd (kunnen) worden. Zorg dus dat u vóór 1 april een complete & goede aanvraag met alle vereiste stukken klaar heeft liggen en denk bij de vereiste overeenkomst na over de gevolgen van het wel/niet krijgen van subsidie.

Heeft u vragen over dit blog, wil u een SAH-aanvraag indienen (en heeft u daar vragen over) of reactie op de consultatie (dit kan tot 26 januari 2020!)? Neem dan contact op met Keesjan Meijering of Sophie Groeneveld.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven