Supermarkten mogen niet tussentijds geconfronteerd worden met veranderende parkeernorm

25 september 2020 | Blog

De raad van Noordwijk had in een bestemmingsplan ten behoeve van de verhuizing van een supermarkt een dynamische verwijzing opgenomen naar de parkeernota. Dat is in beginsel toegestaan. In dit bestemmingsplan ging het echter om een gebruiksregel die – door middel van een dynamische verwijzing – werd gekoppeld aan de parkeernota. Vereist een nieuwe parkeernota dus meer parkeerplaatsen, dan is het gebruik van de winkel in strijd met het bestemmingsplan als niet wordt voldaan aan die nieuwe parkeernorm.

De Afdeling heeft in de uitspraak van 2 september 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2087, duidelijk uiteengezet dat een dergelijke ‘dynamische koppeling’ tussen een gebruiksregel en een beleidsregel in strijd is met het Besluit ruimtelijke ordening. Hierna zal worden toegelicht wanneer een dynamische verwijzing wel en wanneer het niet is toegestaan.

‘Dynamische’ verwijzing toegestaan bij koppeling met bouwregels: bij nieuwe ontwikkeling moet worden aangesloten bij laatste parkeernota

De Afdeling heeft al meerdere keren overwogen dat een dynamische verwijzing in beginsel is toegestaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat, als enige tijd na vaststelling van het bestemmingsplan de parkeernormen wijzigen, bij een nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning ook rekening moet worden gehouden met de nieuwe parkeernormen. Als er dus wordt uitgebreid, waarvoor een nieuwe omgevingsvergunning nodig is, dan moet worden voldaan aan de nieuwe parkeernormen. Maar als er geen verandering is van de activiteiten die ter plaatse worden uitgeoefend, dan heeft die nieuwe parkeernorm – en de koppeling daarvan met het bestemmingsplan – geen gevolgen voor de exploitant.

Dynamische verwijzing bij gebruiksregels niet toegestaan: zonder wijziging exploitatie ook niet gebonden aan nieuwe parkeernormen

In de uitspraak over het bestemmingsplan in Noordwijk ging het echter ook om het gebruiken van gronden dat werd gekoppeld aan de parkeernota: “het gebruiken en/of bebouwen van gronden is uitsluitend toegestaan indien voldaan wordt aan de gemeentelijke parkeernormen […] zoals neergelegd in ‘Nota Parkeren en Stallen Noordwijk 2013’, dan wel de opvolger daarvan.” Dit betekent dat het doorlopend gebruik steeds dient te voldoen aan de dan geldende parkeernormen, terwijl normaal slechts bij nieuw- of verbouw moet worden getoetst aan de parkeernormen. Veranderen de parkeernormen? Dan zou ook direct het aantal parkeerplaatsen dat gerealiseerd is bij een winkel moeten worden aangepast om te blijven voldoen aan de parkeernormen. De Afdeling oordeelt dat deze dynamische verwijzing in strijd is met het Besluit ruimtelijke ordening, de raad had het gebruik niet afhankelijk mogen stellen van het voldoen aan de parkeernota.

Tot slot

Een dynamische verwijzing van een gebruiksregel aan een beleidsregel is, naast dat de Afdeling nu heeft besloten dat het niet is toegestaan, ook onwenselijk. Dit betekent namelijk dat, indien een beleidsregel zoals een parkeernota wijzigt, het gebruik ter plaatse ook dient te wijzigen zodat in overeenstemming wordt gehandeld met het bestemmingsplan. Wordt het gebruik niet overeenkomstig de beleidsregel gewijzigd, dan bestaat het risico dat handhavend wordt opgetreden. Al met al een goede stap dat de Afdeling hier een streep door heeft gezet.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven