Update NOW: wijzigingen NOW 1.0 en hoofdlijnen NOW 2.0

26 mei 2020 | Nieuws

Woensdag 20 mei 2020 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hoofdlijnen aangekondigd van de verlenging van de NOW-regeling, NOW 2.0. Daarnaast heeft de Minister in een andere Kamerbrief nog een aantal wijzigingen aangekondigd van de huidige NOW-regeling, de NOW 1.0. Deze wijzigingen hebben tot doel om de NOW 1.0 in enkele specifieke situaties zoals seizoensarbeid en overgang van onderneming, toegankelijker te maken. Ook is op onderdelen van NOW 1.0 een nadere toelichting gegeven.

In dit bericht treft u een overzicht aan van zowel de aangekondigde wijzigingen en nadere toelichting van NOW 1.0 als de hoofdlijnen van NOW 2.0. Naast dit bericht zal AKD ook de Q&A zoals gepubliceerd op haar website uitbreiden met deze onderwerpen.

De 7 wijzigingen en nadere toelichting NOW 1.0
 • Openbaarmaking: de Minister heeft het UWV verzocht vanaf eind juni 2020 de namen van aanvragers van de NOW, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie op de website van het UWV openbaar te maken.
 • Langer openstellen aanvraagtijdvak: het aanvraagtijdvak voor de NOW 1.0 wordt langer opengesteld, namelijk tot en met 5 juni 2020.
 • Grens overleggen accountantsverklaring: Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld indien ondernemingen (i) een voorschot hebben ontvangen van €100.000,- of meer en/of (ii) de vast te stellen subsidie €125.000,- of meer bedraagt. Ondernemingen die een voorschot van minder dan €100.000,- hebben ontvangen zijn zelf verantwoordelijk om in te schatten of de subsidie op €125.000,- of meer wordt vastgesteld, waardoor ook zij een accountantsverklaring nodig hebben. Ter ondersteuning wordt online een tool beschikbaar gesteld aan de hand waarvan een inschatting gemaakt kan worden of een accountantsverklaring al dan niet benodigd is. Bij de bedragen wordt steeds uitgegaan van het subsidiebedrag dat toegekend wordt aan het concern, of als er geen concern is, de rechtspersoon of natuurlijke persoon, en niet de verstrekte subsidie per loonheffingennummer. Bedrijven die op grond van artikel 6a van de regeling gebruik maken van de mogelijkheid om de omzetdaling op werkmaatschappijniveau te bepalen zullen altijd een accountantsverklaring moeten overleggen.
 • Verklaring van een derde: Indien geen accountantsverklaring overlegd hoeft te worden maar het voorschot meer bedraagt dan €20.000 of het vaststellingsbedrag meer bedraagt dan €25.000,- dan wordt een verklaring van een derde verplicht gesteld die de omzetdaling bevestigt. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een verklaring van een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of de brancheorganisatie.
 • Dertiende maand wordt niet meegenomen bij de loonsom: UWV zal bij de vaststelling van de subsidie de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen filteren. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van een dertiende maand in januari 2020 de NOW-subsidie (deels) moeten terugbetalen bij vaststelling.
 • Hogere loonsom maart-mei: een stijging van de loonsom in maart t/m mei 2020 kan worden meegenomen in de hoogte van de subsidie bij vaststelling, mits de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari 2020. De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari (inclusief maximering). In deze rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei 2020 altijd gemaximeerd op het niveau van maart 2020. Aanvragers met een 0-loonsom in januari 2020 of geen loonsom in januari 2020 en november 2019 die wel een loonsom hebben in maart t/m mei 2020 komen door deze wijziging mogelijk alsnog voor de NOW in aanmerking. Indien eerder een afwijzende beschikking van het UWV is ontvangen, zal het UWV deze aanvragers benaderen.
 • Bepaling relevante loonsom en omzet in situaties van overgang van onderneming: in de situatie dat een onderneming een (deel van een) andere onderneming heeft overgenomen, ontstaan vaak problemen rond het vaststellen van de omzet en de relevante loonsom. Om deelname aan de NOW 1.0 ook in een dergelijke situatie mogelijk te maken wordt voorzien in een aantal nadere toepassingsregels ter bepaling van de omzet en de loonsom.
Hoofdlijnen NOW 2.0

Het doel van de NOW blijft ongewijzigd; het voor werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% mogelijk maken zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden.

Naar verwachting vanaf 6 juli 2020 kan een tegemoetkoming in de loonkosten worden aangevraagd bij het UWV voor de maanden juni, juli en augustus 2020. Subsidieaanvragen staan open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.

NOW 2.0 hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming als van toepassing in het kader van NOW 1.0, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen ten opzichte van NOW 1.0:

 • Forfaitaire opslag: De vaste (forfaitaire) opslag met betrekking tot de loonkosten wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • Referentiemaand loonsom: De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
 • Ontslagboete: De hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomisch ontslag zal worden aangepast in de NOW 2.0. De correctie op de subsidie bij ontslag blijft bestaan, maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag; bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150%, maar voor 100% worden gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend. Hierdoor krijgen bedrijven de mogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit.
 • Bonus, winstuitkering en inkoop eigen aandelen: Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen voor het jaar 2020, tot en met de dag van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Bij bonussen zal dit beperkt worden tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. De verplichting geldt alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is.
 • Inspanningsverplichting bij- of omscholing: Op de werkgevers komt een inspanningsverplichting te rusten om hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Ter ondersteuning komt het kabinet met een flankerend crisispakket NL leert door. Dit dient nog nader te worden uitgewerkt.

De tekst van de NOW 2.0 wordt naar verwachting in juni 2020 gepubliceerd. Na publicatie van de tekst van de NOW 2.0 zullen wij u verder informeren.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven