Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): het afromen van de WWZ is ingezet

23 augustus 2018 | Blog

Het doel van de wet is om de balans te herstellen tussen vaste en flexibele contracten. Als de WAB conform het huidige tekstvoorstel wordt ingevoerd, dan worden verschillende scherpe kanten van de WWZ afgehaald. In dit blog beschrijf ik enkele aanpassingen.

Cumulatiegrond
De WAB introduceert de nieuwe 'i-grond'. Er kan ontbonden worden als er zich omstandigheden uit de c t/m h ontslaggronden voordoen die op zich onvoldoende zijn om een redelijke grond te vormen, maar waarbij het gezien alle omstandigheden in redelijkheid niet van de werkgever kan worden verlangd dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Een ontbinding op de i-grond komt wel tegen een prijs: de werknemer heeft recht op een extra vergoeding van maximaal een half maandsalaris.

Transitievergoeding
De WAB stelt voor om te bepalen dat een werknemer altijd recht heeft op een transitievergoeding; ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst. Daar staat tegenover dat er vanaf het 11e dienstjaar géén snellere opbouw plaatsvindt van de transitievergoeding.

De regering wil ook de berekeningsmethode van de transitievergoeding aanpassen. De hoogte van de transitievergoeding wordt voortaan gekoppeld aan de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst. Heeft de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld 3 jaar, 8 maanden en 5 dagen geduurd, dan heeft de werknemer recht op een de transitievergoeding over die volledige periode.

Proeftijd
Het wordt mogelijk om bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd een proeftijd van vijf maanden af te spreken. Daarnaast wordt het mogelijk om bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer een proeftijd van drie maanden overeen te komen.

Ketenregeling
De regering stelt verder voor gedeeltelijk weer terug te keren naar de oude ketenregeling: er mogen maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan binnen een periode van drie jaar.

De regering stelt verder voor dat er in de wet voorzien wordt in een ruimere afwijkingsmogelijkheid van de tussenpoos voor cao-partijen. Voorwaarde is dan wel dat de aard van het werk om een verkorting vraagt. De tussenpoos mag niet korter zijn dan drie maanden.

De WAB en de Wnra
Het is afwachten of de WAB in zijn huidige vorm wordt doorgevoerd. De nieuwsberichten van de afgelopen periode laten in ieder geval duidelijk zien dat de praktijk de WAB met gemengde gevoelens ontvangt.

De invoering van de WNRA per 1 januari 2020, waardoor bijna alle ambtenaren een arbeidsovereenkomst krijgen, maakt dat de eventuele invoering van de WAB ook voor overheidswerkgevers van belang is. Ook zij zullen namelijk met de consequenties van deze wet worden geconfronteerd.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven