Wet elektronische publicaties treedt per 1 juli a.s. in werking

3 mei 2021 | Publicatie

Op 1 juli a.s. treedt de Wet elektronische publicaties in werking. Deze wet verplicht bestuursorganen om alle officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor burgers mogelijk om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van de overheid te raadplegen. De WEP heeft ook gevolgen voor de bekendmaking van gemeenschappelijke regelingen. De belangrijkste wijzigingen bespreken wij hierna.

Bekendmaking gemeenschappelijke regeling niet langer in de Staatscourant

Een gemeenschappelijke regeling moet nu nog bekend worden gemaakt in de Staatscourant. Straks moet de gemeente van de plaats van vestiging, of als die er niet is een in de gemeenschappelijke regeling aan te wijzen gemeente, de gemeenschappelijke regeling bekendmaken in het eigen gemeenteblad (volgens het te wijzigen artikel 26 lid 1 Wgr).

Alle bekendmakingen van het gemeenschappelijk orgaan voortaan in het Blad gemeenschappelijke regeling

Ten tweede krijgen de bekendmakingen van besluiten van het bestuur van een openbaar lichaam, van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie of van het gemeenschappelijk orgaan een andere plaats. Nu geldt als hoofdregel dat algemeen verbindende voorschriften in het gemeenteblad moeten worden gepubliceerd. Er kan worden gekozen voor een eigen publicatieblad, zoals het Blad gemeenschappelijke regeling, als in de gemeenschappelijke regeling een openbaar lichaam wordt ingesteld.

Per 1 juli moeten al deze besluiten worden bekendgemaakt in het Blad gemeenschappelijke regeling).

Centraal elektronisch register van gemeenschappelijke regelingen

Ten derde komt het gemeentelijke register voor gemeenschappelijke regelingen (volgens het nu nog geldende artikel 27 Wgr) te vervallen. Dit register wordt vervangen door een landelijk door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bij te houden register. Het idee daarachter is, dat een centraal register zal leiden tot een beter toegankelijk overzicht van de bestaande gemeenschappelijke regelingen en hun deelnemers.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven