Over Eveline Sillevis Smitt

Eveline Sillevis Smitt is advocaat en partner bij AKD. Zij is de expert bij uitstek op het gebied van het omgevingsrecht. Ze treedt op voor projectontwikkelaars en voor (middel)grote bedrijven in de zwaardere industrie, voedingsmiddelenindustrie, energiebranche en afvalverwerking. Het kan daarbij gaan om het realiseren van projecten, te verkrijgen vergunningen (of bij (dreigende) handhaving. Ook treedt zij soms op voor overheden. Eveline is voorts goed op de hoogte van de Omgevingswet en het overgangsrecht dat daarbij hoort.

Eveline spreekt de taal van de cliënt en vindt de juiste toon als in een zaak milieuadviseurs nodig zijn. Ze handelt proactief, communiceert duidelijk en schakelt snel. ‘Eveline is very engaged, helpful and bright, with outstanding knowledge,’ aldus een cliënt.

Eveline publiceert regelmatig. Ook spreekt ze bij diverse omgevingsrechtelijke opleidingen en op cliëntseminars.

Milieuaspecten waar Eveline ervaring mee heeft zijn BBT (best bestaande technieken), luchtkwaliteit, geluid(zonering) en ook geluidverkaveling, emissies (zoals zeer zorgwekkende stoffen, ZZS) en emissiehandel, bodem en bodemverontreiniging, geur, (externe) veiligheid, lozingen, waterrecht, natuurbescherming (stikstof) inclusief flora en fauna, toepassing van secundaire bouwstoffen en milieueffectrapportages. Daarnaast ondersteunt ze cliënten bij specialistische (milieu)geschillen rondom kernenergie, asbest en asbest-aansprakelijkheden, legionella en het afvalstoffenrecht.

Eveline is betrokken bij projecten rondom verschillende vormen van energieopwekking, zoals wind en nucleair. Ook adviseert ze over het coördineren en versnellen van procedures om noodzakelijke vergunningen van de overheid te verkrijgen. Verder heeft ze ervaring met (rijks)monumenten en bestemmingsplannen verbrede reikwijdte, die overgaan in Omgevingsplannen.

Haar kennis van het omgevingsrecht past Eveline ook toe in de projectontwikkeling. Bijvoorbeeld bij (binnenstedelijke) herontwikkeling, herstructurering van voormalige bedrijfsterreinen en andere transformaties. Ook adviseert ze projectontwikkelaars over de haalbaarheid van projecten, duurzaamheidaspecten en het moment van een verantwoorde ‘start bouw’.

Tot slot ondersteunt Eveline cliënten bij toezicht- en handhavingsacties nadat vergunningen of ontheffingen zijn verkregen of juist ontbreken. Denk aan het uitvaardigen van een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete.

Lees meer

Meer over
Eveline

Opleidingen
  • Universiteit Leiden: Civiel Recht
  • Universiteit Brugge: postdoctorale opleiding Europees recht
  • Grotius Academie: Omgevingsrecht
Toegelaten tot de orde van advocaten
  • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Eveline Sillevis Smitt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Omgevingsrecht (subexpertises Ruimtelijk bestuursrecht, Milieurecht, Waterrecht en Natuurbeschermingsrecht)


Deze registratie verplicht Eveline elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.