Over Hugo Doornhof

Hugo Doornhof is partner en advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij AKD. Na jarenlange ervaring in de gemeentepolitiek, is Hugo sinds 2019 lid van de Eerste Kamer.

Hugo heeft een brede praktijk ontwikkeld waarin wordt opgetreden voor enerzijds overheden en anderzijds ondernemingen, zoals projectontwikkelaars, industrie en retailbedrijven. Hij wordt onder meer ingeschakeld wanneer:

 • een industriebedrijf zijn productielocatie wil vergroten of verplaatsen;
 • bij een gemeente of regiolichaam expertise is vereist bij intergemeentelijke samenwerking, herindeling, een integriteitskwestie of een probleem met openbare orde;
 • een gemeente of provincie te maken heeft met een ingewikkelde gebiedsontwikkeling, een probleem rond schaarse rechten of met een schadeclaim;
 • bij een supermarkt of ander retailbedrijf een issue speelt met een beoogde nieuwvestiging of winkeluitbreiding, dan wel vanwege een ongewenst bouwplan van een concurrent;
 • een projectontwikkelaar voor de realisatie van zijn plan de gemeente of provincie nodig heeft.

Waar gaat het bij dit alles onder meer om?

 • Het vergroten of verplaatsen van productielocaties. Industriebedrijven hebben daar de medewerking van de gemeente of provincie voor nodig, die niet altijd even eenvoudig wordt gegeven. Het betreft ook ondernemingen die in de knel dreigen te komen door (woningbouw)plannen van een gemeente of te maken hebben gekregen met handhavend optreden van een omgevingsdienst, de Inspectie SZW of de Inspectie Leefomgeving en Transport.
  Voorbeelden:
  • Bedrijfslocaties Van Werven Afval & Infra optimaliseren
   Cliënte is begeleid in de gesprekken met de gemeente en provincie die hebben geresulteerd in overeenkomsten en planologische besluitvorming waardoor voor de locaties een duurzame oplossing is bereikt.
  • Vergunningsituatie terreinen Havenbedrijf Moerdijk verbeteren
   In overleg met de omgevingsdienst is bezien hoe tot een rechtmatige en efficiënte vergunningsituatie voor de gronden van de haven kan worden gekomen. Hierdoor kan het havenbedrijf optimaal de ondernemingen faciliteren die zich op zijn terreinen willen vestigen of daarop al gevestigd zijn.
  • Bedrijfsvoering op locatie ABZ Diervoeding veiligstellen
   Vanwege woningbouwplannen die de bedrijfsactiviteiten op de Nijkerkse locatie bedreigen, wordt de coöperatie bijgestaan in haar overleg met de gemeente. Het doel is om een zodanige afstand tot de eventuele nieuwe woningen te verzekeren, dat de bedrijfsvoering geen gevaar loopt.  
 • Intergemeentelijke samenwerking, herindeling, integriteitskwesties en openbare orde. Omdat Hugo op het gebied van gemeenterecht een autoriteit is, brengt hij aan gemeenten en regiolichamen veelvuldig advies uit over intergemeentelijke samenwerking, herindeling, integriteitskwesties en openbare orde. Zo nodig voert hij hier procedures over.
  Voorbeelden:
  • Uittredingsgeschil van Reinigingsdienst Maasland beslechten
   Het openbaar lichaam is bijgestaan in het geschil met de gemeente Peel en Maas vanwege haar beslissing om uit de gemeenschappelijke regeling te treden. Er is hierover geprocedeerd, maar uiteindelijk minnelijk een voor RD Maasland aanvaardbare uittreedsom betaald.  
  • Integriteitskwestie gemeente Ede in goede banen leiden
   De gemeenteraad is geadviseerd in verband met de vraag of het een raadslid, dat een persoonlijk belang had, is toegestaan mee te stemmen bij een voorstel om mee te werken aan een zonnepark. Daarbij is desgevraagd ook een oordeel gevormd over het handelen van de betrokken functionarissen en advies gegeven voor het vervolg van de besluitvorming.
  • Actie ondernemen tegen gedwongen herindeling van gemeente Landgraaf
   De provincie had het initiatief genomen om Landgraaf bij de gemeente Heerlen te voegen. Met onder meer een gerechtelijke procedure en bestuurlijke acties, heeft de Minister van BZK na een negatief advies van de Raad van State besloten van de herindeling af te zien.   
 • Ingewikkelde gebiedsontwikkeling, problematiek rond schaarse rechten en schadeclaims bij gemeenten. In deze gevallen adviseert Hugo overheden en treedt hij zo nodig in rechte voor hen op.
  Voorbeelden:
  • Van de grond trekken herontwikkeling vliegkamp Valkenburg
   Het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Katwijk worden geadviseerd over de ontwikkelstrategie en ondersteund bij het opstellen van de overeenkomsten. Daarnaast komen omgevingsrechtelijke aspecten aan de orde, zoals stikstof en duurzaamheid. Het doel is om met de realisatie van een hoogwaardig woon- en werkgebied bij te dragen aan de woningbouwopgave in Nederland.
  • Omvormen van vervallen camping naar vitaal vakantiepark
   De gemeente Maasdriel is begeleid om tot afspraken te komen met Europarcs. Daarnaast is geadviseerd over het bestemmingsplan en vergunningverlening. Uiteindelijk wordt Resort aan de Maas gerealiseerd.
  • Begeleiden gemeente bij verdelen van schaarse vergunning
   Voor de burgemeester van Lelystad is een verdeelprocedure ingericht om op een transparante manier de twee beschikbare vergunningen te verlenen voor de exploitatie van een speelautomatenhal. De burgemeester wordt ook bijstaan in de procedures die door geïnteresseerden die buiten de boot zijn gevallen, zijn gestart.
 • Vestigingsissues van supermarkten en andere retailbedrijven. Hugo helpt om een nieuwe vestiging van de grond te tillen of een uitbreiding van een bestaande winkel te realiseren. Daarnaast procedeert hij tegen een ongewenst bouwplan van een concurrent. Hugo staat retailers ook bij in handhavingsacties van een omgevingsdienst of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
  Voorbeelden:
  • Bouwen van nieuwe Aldi-winkel in Enkhuizen
   Er is geadviseerd en geprocedeerd over het bestemmingsplan dat deze ontwikkeling mogelijk maakt. Er staat nu een fraaie nieuwe winkel op een ideale plek.
  • Aanpassen winkel Carpetright Den Haag   
   Aan cliënte is bijstand verleend in een traject met de gemeente om tot schadeloosstelling te komen in verband met de aanleg van de Rotterdamse Baan en de noodzakelijke verbouwing van de winkel. Er is een toereikend bedrag overeengekomen, zodat de formele (onteigenings)procedures voortijdig konden worden beëindigd.
  • Boni-supermarkt op Urk verplaatsen
   Er wordt geadviseerd over het bestemmingsplan en de afspraken tussen de gemeente en de ontwikkelaar om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken.
 • Projectontwikkelaars die voor de realisatie van hun plannen de gemeente of provincie nodig hebben. Dikwijls is de juridische expertise en politiek-bestuurlijke ervaring van Hugo nodig om de planologische medewerking van decentrale bestuursorganen voor elkaar te krijgen. Als dat gelukt is, moet de besluitvorming daarnaast bij de bestuursrechter verdedigd worden. Voorbeelden:
  • Bedrijfslocatie herontwikkelen tot supermarkt en woningen door Van der Gragt Beheer
   Cliënte wordt begeleid in het traject om te voorzien in afspraken met en toestemming van de gemeente voor de omvorming van een bedrijfslocatie naar een gebied voor woningen en een supermarkt.
  • Voormalig klooster herontwikkelen tot (zorg)woningen
   Er is geadviseerd over de omgevingsrechtelijke issues, in het bijzonder in verband met regels voor natuurbescherming.
  • Bouwen van retailpark Belvédère Maastricht door K&F Ontwikkeling
   Voor deze ontwikkeling is geadviseerd en geprocedeerd over afspraken met de gemeente en het bestemmingsplan. Het retailpark is vervolgens gebouwd en in gebruik genomen met vestigingen van Kwantum, Beter Bed, Beddenreus, Carpetright, Jysk en Leen Bakker.

Naast zijn juridische expertise heeft Hugo een ruime politiek-bestuurlijke ervaring als lokaal fractievoorzitter en vice-gemeenteraadsvoorzitter. Hij is op dit moment lid van de Eerste Kamer (CDA).

Hugo publiceert regelmatig in onder meer de Gemeentestem en Bouwrecht. Hij doceert aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Academie voor Overheidsjuristen en bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Lees meer

Meer over
Hugo

Opleidingen
 • Universiteit Leiden: Nederlands recht
 • Universiteit Leiden: Juridisch bestuurswetenschappelijke opleiding
 • INSEAD: mini-MBA
Toegelaten tot de orde van advocaten
 • Nederland
Rechtsgebiedenregister

Hugo Doornhof heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

 • Omgevingsrecht
 • Bestuursrecht


Deze registratie verplicht Hugo elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.