Over Jorn de Bruin

Jorn de Bruin is advocaat bij AKD. Hij beschikt over jarenlange ervaring in het pensioenrecht. Jorn staat zowel pensioenuitvoerders als sociale partners en grotere werkgevers, zowel nationaal als internationaal, bij. Daardoor kan hij pensioenkwesties vanuit verschillende perspectieven belichten. Wanneer een minnelijke oplossing uiteindelijk niet mogelijk blijkt, staat Jorn zijn cliënten ook in rechte bij: hij heeft ruime ervaring met zowel bestuursrechtelijke als civielrechtelijke procedures. Recent heeft Jorn onder andere geadviseerd en geprocedeerd over werkingssfeergeschillen, wijzigingen in pensioenregelingen, de uitleg van pensioentoezeggingen, pensioenreglementen, uitvoeringsreglementen en -overeenkomsten, collectieve waardeoverdrachttrajecten en de implementatie van nieuwe wetgeving.

In het verlengde van zijn pensioenrechtelijke praktijk adviseert Jorn verschillende sociale partners over hun rechtspositie ten aanzien van andere sociale partners of ten aanzien van een pensioenuitvoerder.

Tot slot adviseert Jorn onderwijsinstellingen, onder andere over de gevolgen van bestuursoverdrachten, collectieve arbeidsvoorwaardelijke wijzigingen, de verhoudingen met medezeggenschapsraden en vakorganisaties en de uitwerking van de Wet normering topinkomens.

In 2013 sloot Jorn de pensioenrechtleergang van de Vrije Universiteit cum laude af. Jorn publiceert regelmatig en houdt veel lezingen: hij is vaste docent pensioenrecht bij SDU (bij cursussen over oudere werknemers en over flexkrachten), is vaste docent bij de leergang Onderwijsrecht bij de Vrije Universiteit, vaste docent bij Stichting Pensioen Opleidingen en regelmatig spreker bij andere instellingen, zoals de Academie voor de Rechtspraktijk en de Actualiteitenlezingen Pensioenrecht bij de Vrije Universiteit.

Lees meer

Meer over
Jorn

Rechtsgebiedenregister

Jorn de Bruin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

 

  • Arbeidsrecht

 

Deze registratie verplicht Jorn elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Meer Insights

Insights

Pensioenakkoord – de stand van zaken

15 jun 2021 | Blog

Waar staan we nu met de voortgang van de implementatie van het pensioenakkoord