Signaleringen voor zorgaanbieders: is uw governance-structuur klaar voor 2021?

28 september 2020 | Blog

Nu de zomervakantie voorbij is en de herfst zijn intrede doet, komt geleidelijk het einde van 2020 in zicht. Traditiegetrouw brengt een nieuw jaar nieuwe regels met zich mee. Een aantal van deze regels gelden per 1 januari 2021 en  de voorbereidingen daarvoor moeten nu al getroffen worden. In dit blog bespreek ik de governance-structuur van zorgaanbieders in relatie tot (i) de zorgvrijstelling vennootschapsbelasting en (ii) de Wet medezeggenschap zorginstellingen 2018 (‘Wmcz 2018’). Tot slot sta ik stil bij de opening van het UBO-register.

De zorgvrijstelling vennootschapsbelasting: statuten van de zorg-bv

Zorgaanbieders die voldoen aan de zogenoemde ‘werkzaamhedeneis’ en ‘winstbestemmingseis’ kunnen worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Zonder deze vrijstelling moeten zorgaanbieders bij een positief fiscaal resultaat tot € 200.000 een percentage van 16,5% over het fiscale resultaat afdragen aan de Belastingdienst. Als het fiscale resultaat hoger is, gaat het zelfs om een percentage van 25%.

Vorig jaar heb ik besproken aan welke voorwaarden de statuten van stichtingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor deze zorgvrijstelling. Inmiddels heeft de minister het vennootschapsbelasting-besluit (‘Vpb-besluit’) gewijzigd. Dat leidt voor zorgstichtingen feitelijk niet tot wijzigingen, maar wel voor zorg-bv’s. Deze bv’s moeten uiterlijk op 31 december 2020 aan de vereisten uit het Vpb-besluit voldoen, om over 2021 gebruik te kunnen (blijven) maken van de zorgvrijstelling.

Een belangrijke wijziging voor zorg-bv’s is dat in de statuten moet staan dat een onafhankelijk toezichthoudend orgaan een (goedkeurings)recht heeft op besluiten over de benoeming en het ontslag van de bestuurders van de zorg-bv. Daarnaast moet het toezichthoudend orgaan zelfstandig bevoegd zijn om bestuurders van de zorg-bv te schorsen. In bepaalde gevallen kan ervoor gekozen worden dit toezicht te beleggen bij het onafhankelijk toezichthoudend orgaan van de stichting of vennootschap die de aandelen houdt in de zorg-bv. In die omstandigheid heeft het toezichthoudend orgaan niet de bevoegdheid tot het schorsen van de bestuurders van de zorg-bv.

Verder moet statutair vastgelegd worden dat statutaire bepalingen met betrekking tot de benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders, de doelomschrijving, aanwending van winsten, ontbinding en vereffening van de vennootschap slechts kunnen worden gewijzigd na toestemming van het hiervoor bedoelde onafhankelijke toezichthoudend orgaan.

Het voorgaande zal voor veel bv’s aanpassing van de statuten vergen. Op grond van de wet komen deze bevoegdheden namelijk, tenzij anders overeengekomen, toe aan de aandeelhouders. De zorgvrijstelling leidt daarmee tot verminderde zeggenschap van de aandeelhouders op de zorg-bv. 

Wmcz 2018: de medezeggenschapsregeling

Per 1 juli van dit jaar is de Wmcz 2018 in werking getreden. Mijn collega’s Maartje de Jong en Ava Keijzer hebben voorafgaand aan de inwerkingtreding uiteengezet welke zorgaanbieders vanaf dat moment een cliëntenraad moeten hebben.  

Zorgaanbieders die op grond van de voorloper van de Wmcz 2018 beschikken over een medezeggenschapsregeling, hebben tot 31 december 2020 de tijd om een medezeggenschapsregeling vast te stellen die voldoet aan de in de Wmcz 2018 gestelde minimumeisen. Op bepaalde onderdelen gaan deze minimumeisen verder dan eisen die in  de voorloper van de Wmcz opgenomen waren. Op andere onderdelen zijn de bevoegdheden van de cliëntenraad juist ingeperkt. Het niet tijdig aanpassen van de medezeggenschapsregeling is daarmee niet alleen strijdig met de Wmcz 2018, maar kan mogelijk ook ‘bovenwettelijke’ bevoegdheden toekennen aan de cliëntenraad.  

UBO-register

Tot slot stip ik alvast een deadline aan die wat verder op de horizon ligt: de deadline voor registratie in het UBO-register.

Vanaf 27 september 2020 zijn alle juridische entiteiten in Nederland verplicht om zogenoemde UBO’s te registeren. De UBO is de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over de entiteit. Dit kunnen meerdere personen zijn. Wie het zijn, is afhankelijk van de rechtsvorm van de zorgaanbieder. Alle entiteiten, zo ook zorgaanbieders, hebben 18 maanden de tijd om de UBO bij de Kamer van Koophandel te registeren. De deadline is dus op 27 maart 2022.

Slot

Om het jaar 2021 in governance opzicht goed te starten, is het raadzaam om op dit moment te toetsen of uw governance-structuur voldoet aan de eisen van het komende jaar.  Mocht u hierbij hulp nodig hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons Zorg team.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven