Update 14 maart: opgelegde nieuwe EU sancties aan Rusland

14 maart 2022 | Nieuws

AKD heeft recent een Q&A gepubliceerd over de sancties die aan Rusland zijn opgelegd n.a.v. de oorlog in Oekraïne. Deze update bevat de opgelegde nieuwe EU sancties aan Rusland d.d. 9 maart 2022.

Op basis van de laatste besluiten van de Raad van de EU d.d. 9 maart 2022

Rusland

De Raad van de EU heeft verdere beperkende maatregelen genomen wat betreft de uitvoer van goederen voor de zeescheepvaart en radiocommunicatietechnologie naar Rusland. Er ligt nu een verbod op het direct of indirect verkopen, leveren, overdragen of uitvoeren van goederen en technologie voor de zeescheepvaart aan of naar natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen in Rusland, voor gebruik in Rusland of voor de installatie aan boord van onder Russische vlag varende vaartuigen.

De Raad heeft daarnaast de lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de verbodsbepalingen inzake beleggingsdiensten, effecten, geldmarktinstrumenten en leningen uitgebreid. Dit besluit strekt tot aanvulling van de lijst met oligarchen in de olie-, gas-, bank-, media- en vervoerssector, zoals die door de Raad op 23 en 28 februari 2022 is vastgesteld.

Opdat de geldende sectorale beperkingen correct worden uitgevoerd, heeft de Raad tot slot het begrip ‘effecten’ verduidelijkt, zodat ook crypto-activa daaronder vallen.

De beperkende maatregelen van de EU treffen nu in totaal 862 personen en 53 entiteiten. Voor de personen en entiteiten op de lijst geldt dat hun tegoeden zijn bevroren en dat het ingezetenen van en bedrijven in de EU verboden is om tegoeden of of economische middelen aan hen ter beschikking te stellen. Verder is voor natuurlijke personen een reisverbod van kracht, waardoor zij het grondgebied van de EU niet mogen betreden of er niet doorheen mogen reizen.

Belarus (Wit-Rusland)

Eind februari en begin maart 2022 zijn er beperkende maatregelen opgelegd aan hooggeplaatste leden van het Belarussische leger wegens hun rol in de besluitvorming en de strategische planning die hebben geleid tot de betrokkenheid van Belarus bij de Russische agressie tegen Oekraïne.

Ten aanzien van Belarus heeft de Raad nadere beperkende maatregelen genomen wat betreft de handel in goederen die worden gebruikt voor de productie of vervaardiging van tabaksproducten, minerale brandstoffen, bitumineuze stoffen en gasvormige koolwaterstofproducten, kaliumchlorideproducted (‘potas’), houtproducten, cementproducten, ijzer- en staalproducten en rubberproducten. Er zijn ook verdere beperkingen ingesteld op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (dual-use technology) en bepaalde geavanceerde goederen en technologie die ten goede zouden kunnen komen aan de ontwikkeling van Belarus op militair, technologisch, defensie- en veiligheidsgebied, naast beperkingen op de verlening van ermee samenhangende diensten.

Bovenop de al bestaande beperkende maatregelen heeft de Raad op 9 maart 2022 aanvullende sectorale maatregelen tegen de Belarussische financiële sector getroffen. Het volgende pakket maatregelen is overeengekomen:

  • Het verstrekken van gespecialiseerde diensten inzake financieel berichtenverkeer (SWIFT) aan Belagroprombank, Bank Dabrabyt, en de Development Bank of the Republic of Belarus en hun Belarussische dochterondernemingen wordt beperkt;
  • Transacties in verband met het beheer van reserves en activa van de centrale bank van Belarus worden verboden. Ook het verstrekken van publieke financiering voor de handel met of investeringen in Belarus wordt verboden;
  • De notering en de verlening van diensten in verband met aandelen van Belarussische overheidsentiteiten op EU-handelsplatforms worden vanaf 12 april 2022 verboden;
  • De financiële instromen van Belarus naar de EU worden aanzienlijk beperkt door een verbod op het aanvaarden van deposito's van meer dan € 100 000 van onderdanen of inwoners van Belarus, op het aanhouden van rekeningen van Belarussische cliënten door centrale effecten­bewaar­instellingen van de EU en op de verkoop van in euro's luidende effecten aan Belarussische cliënten; en
  • Het verstrekken van eurobankbiljetten aan Belarus wordt verboden.
Toekomstige ontwikkelingen

Op 11 maart 2022 kondigden de EU-leiders aan dat een nieuw pakket maatregelen klaarstond, zonder op de details in te gaan. Daarnaast zijn personen wegens recente gedragingen door sancties getroffen. Hieruit blijkt dat de door de EU opgelegde sancties en exportbeperkingen nog steeds evolueren, en dat het van belang is om de ontwikkelingen op de voet te volgen en erop toe te zien dat besluiten steeds op de laatst bekende informatie zijn gestoeld.

Ik heb nog nadere vragen. Met wie kan ik contact opnemen bij AKD?

De belangrijkste contactpersonen bij AKD zijn Sebastiaan MoolenaarVincent de Bruijn en Philippine Beerman.

 

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven