Een pragmatische aanpak met een wetenschappelijke manier van werken: het verschil tussen winnen of verliezen.

Wij adviseren en procederen in Europese rechtsgebieden die voor zowel overheden als ondernemingen van groot belang zijn. Denk daarbij aan het mededingingsrecht, het staatssteunrecht en het recht over het vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. We specialiseren ons daarnaast ook in het nationale mededingingsrecht en de Wet Markt en Overheid. Onze nationale en internationale cliënten bestaan uit (middel)grote ondernemingen, overheden, publiekrechtelijke instellingen, stichtingen en verenigingen. We staan hen bij voor zowel nationale rechters als het Hof van Justitie van de EU.

Onze advocaten combineren een pragmatische aanpak met een wetenschappelijke manier van werken. We geven oplossingsgericht advies wanneer een probleem zich aandient maar adviseren ook over hoe problemen überhaupt kunnen worden voorkomen. Daarnaast publiceren we in juridische tijdschriften, schrijven we annotaties bij uitspraken en volgen we relevante (juridische) ontwikkelingen op de voet. Hierover schrijven we geregeld blogs die te vinden zijn onder ‘Insights’ op deze website. De wisselwerking tussen wetenschap en praktijk leidt tot een beter begrip en beheersing van het recht, en meer inzicht in hoe de rechtswetenschap in een dossier kan worden ingezet. In concrete zaken kan dat het verschil maken tussen winnen of verliezen.

Mededingingsrecht
Het mededingingsrecht streeft naar effectieve concurrentie tussen ondernemingen en verbiedt daarom bepaalde mededingingsbeperkende gedragingen van ondernemingen of ondernemersverenigingen. De Europese Commissie houdt toezicht op ondernemersgedragingen die de handel tussen EU-lidstaten kunnen beïnvloeden. De Autoriteit Consument & Markt richt zich op mededingingsbeperkende gedragingen op de Nederlandse markten.

Beide toezichthouders kunnen (zeer) hoge boetes opleggen bij overtredingen van het mededingingsrecht. Het is daarom van belang dat een onderneming zich rekenschap geeft van de toepasselijke mededingingsregels bij het bepalen van strategieën of het sluiten van overeenkomsten. Wij kunnen u adviseren over het verbod op kartelafspraken en het verbod op misbruik van een economische machtspositie. We begeleiden ook concentratiecontroles bij de bevoegde mededingingsautoriteiten en zijn betrokken bij civiele schadevergoedingsprocedures ter vergoeding van schade die is geleden vanwege schendingen van het mededingingsrecht.

Lees hier meer over de verschillende facetten van het mededingingsrecht.

Digital Markets Act
De Digital Markets Act (“DMA”) is op 1 november 2022 in werking getreden. Op grond van de DMA aangewezen poortwachters, zoals aanbieders van onlinesocialenetwerkdiensten of onlinezoekmachines, zullen zich aan bepaalde verplichtingen moeten houden. Denk hierbij aan het verbod op het bundelen van data of bevoordeling (‘self-preferencing’) of het gebod transparant te zijn of interoperabiliteit te faciliteren. De DMA doet niet af aan reeds bestaande mededingingsregels maar vult deze juist aan.

Lees meer over de achtergrond en werking van de DMA in dit blog.

Vrij verkeer
Het uitgangspunt van de interne markt is dat ondernemers zo min mogelijk gehinderd worden door nationale maatregelen bij grensoverschrijdende handel. Ook al hebben EU-lidstaten een bepaalde vrijheid bij het vaststellen van door publieke belangen gerechtvaardigde handelsbeperkingen, ze moeten wel de toets van proportionaliteit en subsidiariteit doorstaan. Wij kunnen voor uw rechten opkomen wanneer uw onderneming onevenredig hard geraakt wordt door zulke overheidsmaatregelen.

Lees meer