Nieuwe arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving per 1 januari 2022

6 januari 2022 | Publicatie

In het overzicht hieronder vindt u de nieuwe wet- en regelgeving per 1 januari 2022 op Arbeidsrechtelijk gebied.

Medezeggenschap flexkrachten en uitzendkrachten versterkt

(wijziging WOR in Verzamelwet SZW 2022, Staatsblad 2021, 627 en 628)

De termijnen voor actief en passief kiesrecht van flexkrachten (arbeidsovereenkomst bepaalde tijd)  worden verkort van respectievelijk 6 en 12 maanden naar 3 maanden. Ook de periode waarna uitzendkrachten zullen kwalificeren als in de onderneming werkzame personen en medezeggenschapsrechten gaan opbouwen in de onderneming van de inlener, wordt verkort (van 24 naar 15 maanden). Dit betekent dat een uitzendkracht na 15 maanden medezeggenschapsrechten gaat opbouwen in de onderneming van de inlener en na 18 maanden actief en passief kiesrecht verwerft (15+3=18 maanden).

Geen verstrekking meer door UWV van medische gegevens aan werkgever

(Wijziging WIA in Verzamelwet SZW 2022, Staatsblad 2021, 627 en 628)

UWV verstrekt vanaf 1 januari 2022 geen medische gegevens van een werknemer meer aan een  belanghebbende werkgever, ook niet als de werknemer daarvoor toestemming geeft. Kennisneming van deze stukken is voorbehouden aan de gemachtigde van de werkgever die arts of advocaat is of die bijzondere toestemming van UWV heeft verkregen. Verder zal de werkgever niet meer aanwezig kunnen zijn bij het deel van de hoorzitting waarin de medische gegevens worden behandeld. In zijn plaats kan de gemachtigde daarbij aanwezig zijn. De wijziging heeft geen gevolg voor medische gegevens die vóór 1 januari 2022 aan de werkgever zijn verstrekt. Het Reglement behandeling bezwaarschriften UWV is (mede) aan deze wijziging aangepast (Staatscourant 2021, 49656).

Wijziging Wet arbeid vreemdelingen

(Staatsblad 2021, 505 en Staatsblad 2021, 609)

De maximale duur van de tewerkstellingsvergunning gaat van één naar drie jaar. Daarnaast is geregeld dat de werkgever het loon maandelijks, giraal moet betalen en dat een twv of gvva kan worden geweigerd indien bij de werkgever geen economische activiteit plaatsvindt. Verder bevat de wet zowel procedurele aanpassingen als technische wijzigingen en zijn in het kader van deze wetswijziging ook het Besluit tot uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen (‘BuWav’) en de Regeling tot uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen (‘RuWav’) herzien (en opnieuw vastgesteld).

Premiedifferentiatie WW naar soort contract (AWf)

Opschorting 30% herzieningssituatie eindigt per 1 januari 2022

Sinds 1 januari 2020 zijn werkgevers een lage AWf-premie verschuldigd voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In artikel 2.3 lid 1b van het Besluit Wfsv is opgenomen dat een lage premie wordt herzien en werkgevers alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers (die minder dan 35 uur per week werken) die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Over 2020 en 2021 is deze herzieningssituatie vanwege corona opgeschort tot 1 januari 2022.

Lage AWf-premie toch mogelijk bij tijdelijke urenuitbreiding

De staatssecretaris SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat een tijdelijke urenuitbreiding ook een tijdelijke wijziging van een bestaande arbeidsovereenkomst kan zijn. Hij komt hiermee terug op het eerdere standpunt dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is, waarop de hoge AWf-premie van toepassing is. Werkgevers die daardoor te veel premie AWf hebben betaald, kunnen die premie terugvragen door de aangiften loonheffingen over 2020 en 2021 te corrigeren. Verder is aangekondigd dat de mogelijkheid gaat worden verkend om bij AMvB extra voorwaarde(n) te stellen om te regelen dat arbeidsovereenkomsten die tijdelijk worden uitgebreid en arbeidsovereenkomsten met meerdere wisselende arbeidsomvang in alle gevallen onder de hoge WW-premie vallen, waarmee de regelgeving in overeenstemming wordt gebracht met de bedoeling van de Wab.

Hoogte AWf-premies 2022

Voor 2022 is de lage AWf-premie 2,70 procent en de hoge AWf-premie 7,70 procent (Staatscourant 2021, 46406).

Premiedifferentiatie arbeidsongeschiktheid naar grootte werkgever (Aof)

(Staatsblad 2021, 102 en Staatscourant 2021, 46406)

Om de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers ‘makkelijker, duidelijker en goedkoper’ te maken wordt de uniforme basispremie voor het Aof met ingang van 2022 vervangen door een gedifferentieerde premie met twee premiepercentages. Voor kleine werkgevers geldt een lager percentage (5,49%) dan voor grote werkgevers (7,05%). Als kleine werkgever wordt aangemerkt de werkgever te wiens laste in het tweede kalenderjaar dat aan het kalenderjaar waarvoor de premie wordt vastgesteld vooraf is gegaan, een premieplichtig loon is gekomen dat gelijk is aan of minder bedraagt dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer, in dat kalenderjaar.

Inspectie SZW wordt Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA)

De Inspectie SZW wijzigt haar naam per 1 januari 2022 in Nederlandse Arbeidsinspectie / Netherlands Labour Authority, zowel in het Nederlands als in het Engels afgekort NLA.

Evenwichtige man/vrouw verhouding in topfuncties beursgenoteerde bedrijven (1 januari 2022)

(Staatsblad 2021, 495 en Staatsblad 2021, 537)

Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop. Daarover moeten zij rapporteren aan de SER. Verder moet de samenstelling van de raad van commissarissen en niet-uitvoerende bestuurders van grote NV’s en BV’s evenwichtig zijn of worden (ingroeiquotum) in die zin dat deze ten minste voor een derde uit mannen en een derde uit vrouwen bestaat. De wet vervalt in beginsel na acht jaar. Voor die tijd en in ieder geval na vijf jaar wordt de wet geëvalueerd en zal worden bepaald of de regeling alsnog verlengd moet worden na acht jaar of dat een nieuwe, gewijzigde regeling moet worden ingevoerd.

UWV werkgebieden

Besluit werkgebieden UWV 2022 (Staatscourant 2021,47842)

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven